Anim na Araw ng mga Pangalan ng Diyos

Araw 6 ng 6 • Babasahin para sa araw na ito

Debosyonal

ARAW 6: EL SIMCHATH GILI –ANG DIYOS NG AKING LUBOS NA KAGALAKAN


Isipin ang iyong kagalakang naranasan noong naging dalubhasa ka sa isang bagay sa unang pagkakataon. Maaaring may natutunan kang isang banyagang wika at kaya mo nang makipag-usap sa mga taong ito ang katutubong wika. O kaya naman ay tumatakbo ka ng milya-milya hanggang sa makatapos ka ng isang marathon. Maaaring ilang taon mo nang sinisikap na makatapos sa kolehiyo, at sa wakas ay nakaakyat ka ng entablado para tanggapin ang iyong diploma. Iba't ibang damdamin, ngunit kagalakan ang laging nangunguna.


Ang lahat ng mabuting bagay ay mula sa Diyos, at Siya'y nagagalak sa lahat ng mabubuting bagay. Siya ang nag-iisa at tunay na pinagmumulan ng kagalakan, at kapag inilagak natin ang ating pagtitiwala sa Kanya, maaari nating maranasan ang kagalakan sa lahat ng ating sitwasyon. Maaari tayong magalak sa gitna ng ating pakikibaka, kapag ang ating pag-asa ay nasa Diyos.


Ang pagkakamaling madalas nating ginagawa ay ang paghahanap sa kagalakan nang hindi kasama ang Diyos. Kapag pinapahalagahan natin ang ating sarili ayon sa opinyon ng ibang tao tungkol sa atin o ayon sa suweldong ating natatanggap o sa ating katayuang panlipunan, hindi natin nakakamtan ang tunay na kagalakan. Hindi natin nakukuha ang kagalakan sa ating paglalakbay, ang kagalakan ng pagtuklas, ang kagalakan ng isang pusong bukas sa Diyos. At hindi rin natin nakakamit ang napakagandang pagkakataong makabahagi sa kagalakan ng Diyos kasama ang ibang tao. Ngunit kapag tayo'y puno ng kagalakang nagmumula sa Diyos, napalalaganap natin ang pagmamahal at kasiyahan sa mga nakapaligid sa atin at nalalaman natin ang tunay na galak.


Kung ang debosyonal na ito'y naging makahulugan sa iyo, nais naming alukin ka ng isang regalo na isang download ng sermon tungkol sa pangalang Jehovah Jireh. Hilingin ang iyong buong sermon ni Tony Evans dito