Anim na Araw ng mga Pangalan ng Diyos

Araw 3 ng 6 • Babasahin para sa araw na ito

Debosyonal

ARAW 3: JEHOVAH JIREH – ANG DIYOS ANG MAGBIBIGAY 


Hindi ka sigurado kung paano mong babayaran ang mga bayarin sa buwang ito. Hindi mo sigurado ang lagay ng iyong pakikipag-ugnayan. Narinig mo na magkakatanggalan sa trabaho, at ang posisyon mo sa kumpanya ay hindi tiyak. Kapag ang mga pangunahing pangangailangan sa buhay ay nakataya—kalusugan, pananalapi, tahanan, pagkain, pamilya, trabaho—sa panahong iyan mo kailangang tumawag sa iyong Jehovah Jireh. Ang pinagpalang pangalang ito ng Diyos ay nangangahulugang "ang Diyos ang magbibigay," at ang pangalang ito ay puno ng lakas at kapangyarihan.


Kapag may takot tayo patungkol sa ating hinaharap, kailangang bumaling tayo sa Diyos at tumawag sa Kanyang pangalan. Ang bawat mabuti at ganap na kaloob ay nanggagaling sa Kanya, at walang limitasyon sa mga kaloob at biyayang ibinibigay Niya. Kung minsan, ang pananampalataya natin sa Kanya ang tanging paraan para matahimik ang ating takot at mapanatili ang isang positibong kaisipan.


Maaari itong maging isang mahirap na aral na matutunan, pero ang mga pagsubok dito sa mundo ay nagpapalakas sa ating mga espirituwal na kalamnan at ginagawa nitong mapalapit tayo sa Diyos. Sa pamamagitan ng ating pakikibaka, ipinapakita Niya kung paanong nagbibigay Siya ng hangin para sa ating mga baga at liwanag para tayo'y makakita. Ibinibigay Niya kung anong kailangan natin para maranasan natin ang pinakamabilis na paglago at ang pinakamatinding epekto para sa Kanyang kaharian. At lagi Niyang ipinagkakaloob ito sa espiritu ng pag-ibig.