Anim na Araw ng mga Pangalan ng Diyos

Araw 4 ng 6 • Babasahin para sa araw na ito

Debosyonal

ARAW 4: ESH OKLAH –APOY NA TUMUTUPOK


Nakakita ka na ba ng pagkawasak na gawa ng apoy sa gubat? Tinutupok nito ang lahat ng kanyang dinadaanan, mabilis na tumatawid sa mga kalsada at mga tulay at maging sa mga ilog. Ngayon ay isipin ang isang apoy na tumutupok na mas malaki pa sa sandaigdigan, at magsisimula mong makuha ang isang maliit na sulyap sa kapangyarihan ng Diyos.


Nararapat tayong magkaroon ng paggalang sa napakatinding kapangyarihan ng Diyos, ngunit dapat din nating alalahanin na Siya ay isang napaka-personal na Diyos na lubos na nagmamalasakit sa atin. At dahil dito, Siya ay Diyos na karapat-dapat sa ating papuri at pagsamba sa lahat ng oras. Hindi natin Siya dapat ipagwalang-bahala, ngunit hindi rin tayo dapat matakot na umiyak sa Kanya at pumasok sa isang ugnayan sa Kanya.


Ang kalakihan ng Diyos ay mahirap isipin, maging ang Kanyang atensyon sa bawat detalye ng ating buhay. Paanong ang isang napakalakas na nilalang ay labis na nababahala sa mga tila walang kabuluhang bagay ng ating buhay? Ito ay dahil lubos Siyang nagmamalasakit sa atin. Kaya nga kailangan nating hayaan ang Kanyang apoy na tumutupok na mag-alab nang matindi sa ating mga puso.


Siya ay ang Esh Oklah, ang apoy na tumutupok, ngunit ito'y isang apoy na puno ng biyaya at pagtitiyaga at awa. Inilalapit Niya tayo sa Kanya na ang layunin ay ang gawin nating nangunguna Siya sa ating mga puso, isip at kaluluwa. At sa gitna ng apoy, nililinang Niya ang pag-ibig sa ating puso.