บทเฝ้าเดี่ยวประจำวันกับ Greg Laurie

วันที่ 1 จาก 30 • การอ่านของวันนี้

บทเฝ้าเดี่ยวประจำวัน
รักไม่มีที่สิ้นสุด

บางครั้งผู้คนมักจะมีคำถาม "คุณคิดว่าพระเจ้าจะได้ยินคำอธิษฐานของผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้าที่เขาได้ร้องเรียกหาพระองค์ในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิต-- และถ้าเขาคนนั้นได้ทำสิ่งที่ไม่ดีละ? และพระเจ้าจะทรงยกโทษบาปแก่คนเหล่านั้นหรือไม่?" เป็นไปได้แน่นอน

บางเวลาเราได้รักคนที่เสียชีวิตไปแล้วและเขาไม่ได้มีความเชื่อ และเราอาจจะคิดไปว่าเขาอาจจะไม่ได้ไปสวรรค์ แต่เราไม่รู้ว่า คุณจะได้อยู่กับคนที่คุณรักในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิต? คุณจะได้อยู่กับเขาในช่วงลมหายใจสุดท้าย? และคุณรู้ได้อย่างไรว่าเขาไม่ได้ร้องหาพระเยซู?

และคุณรู้หรือไม่ พระเจ้ารักเขาและต้องการให้เขารอด อย่างใน 1 ทิโมธี 2:4 กล่าวว่า ผู้ทรงมี"พระประสงค์ให้คนทั้งปวงรอด และให้มาถึงความรู้ในความจริงนั้น"

เมื่อยูดาสได้เข้ามาถึงสวนสวนเกทเสมนีเพื่อทรยศพระเยซู พระเยซูตรัสกับเขามา, "สหายเอ๋ย มาที่นี่ทำไม" (มัทธิว 26:50) และพระเยซูได้ให้ยูดาสมีโอกาสที่จะกลับใจ. และข้าพเจ้าเชื่อว่าถ้ายูดาสได้หยุดและกล่าวว่า "พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์เลอะเลินไป ข้าพระองค์ไม่รู้ว่าข้าพระองค์คิดอะไรไป ขอทรงอภัยให้ข้าพระองค์" เมื่อนั้นพระเยซูก็จะให้อภัยเขา ทำไม? เพราะพระเจ้าตรัสว่า "เรามีชีวิตอยู่แน่ฉันใด เราไม่พอใจในความตายของคนชั่ว แต่พอใจในการที่คนชั่วหันจากทางของเขาและมีชีวิตอยู่ จงหันกลับ จงหันกลับจากทางชั่วของเจ้า!" (เอเสเคียล 33:11) พระเยซูทรงรักยูดาสจนวันสุดท้าย พระองค์เป็นพระสหายของเขา แต่พระสหายของพระองค์ทรยศพระองค์ และทำให้พระทัยของพระองค์แตกสลาย

ข้าพเจ้าไม่ต้องการกล่าวคำเท็จแต่ต้องการให้คนได้ไปสวรรค์ เพราะเขาทั้งหลายไม่เชื่อ แต่ข้าพเจ้ากำลังพูดว่าถ้าเขาเรียกพระนามพระองค์ในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิต พระองค์จะยกโทษและอภัยบาปแก่เขา

สรุป: ถ้าคุณเรียกหาพระเจ้า แม้เพียงในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิต พระองค์ก็ได้ยินคุณ!

Copyright © 2012 by Harvest Ministries. All rights reserved.

ทั้งหมดนี้ ข้อพระคัมภีร์ทั้งหมดนำมาจาก the New King James Version. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.