สดุดี 91:4

สดุดี 91:4 THSV11

พระองค์จะทรงปกท่านไว้ด้วยปีกของพระองค์ และท่านจะลี้ภัยอยู่ใต้ปีกของพระองค์ ความซื่อสัตย์ของพระองค์เป็นโล่และเป็นดั้ง
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน