สดุดี 91:2

สดุดี 91:2 THSV11

ข้าพเจ้าจะทูลพระยาห์เวห์ว่า “ที่ลี้ภัยของข้าพระองค์และป้อมปราการของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจ”
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน