1 மற்றும் 2 தெசலோனிக்கேயர்

1 மற்றும் 2 தெசலோனிக்கேயர்

4 நாட்கள்

இந்த எளிய திட்டம் உங்களை 1 மற்றும் 2 தெசலோனிக்கேயர் வழியாக நடத்தி செல்லும். இத்திட்டம் தனிப்பட்ட அல்லது குழு ஆய்வுக்கு சிறந்தது.

Publisher

இந்த திட்டம் YouVersion ஆல் உருவாக்கபட்டது. மேலும் தகவல் மற்றும் வளங்களுக்கு www.youversion.com க்கு செல்லவும்.

பதிப்பாளர் பற்றி

100000-க்கு மேலான நிறைவுசெய்தல்கள்