பழைய ஏற்பாடு - பிரதான தீர்க்கதரிசிகள்

பழைய ஏற்பாடு - பிரதான தீர்க்கதரிசிகள்

60 நாட்கள்

எளிமையான திட்டம் உங்களை பழைய ஏற்பாட்டிலுள்ள பிரதான தீர்க்கதரிசிகளான - ஏசாயா, எரேமியா, பிரசங்கி, எசேக்கியல் மற்றும் தானியேல் வழியாக உங்களை நடத்திச் செல்லும். ஒரு சில அதிகாரங்களாக ஒவ்வொரு நாளும் படிப்பதற்கு ஏதுவாக, இந்த திட்டம் தனியாக அல்லது குழுவாக படிப்பதற்கு மிகவும் ஏற்றது.

பதிப்பாளர்

இந்த திட்டம் YouVersion ஆல் உருவாக்கப்பட்டது. மேலும் தகவல் அறிய www.youversion.com க்கு செல்லவும்.

பதிப்பாளர் பற்றி

50000-க்கு மேலான நிறைவுசெய்தல்கள்