பழைய ஏற்பாடு - மோசேயின் புஸ்தகங்கள்

பழைய ஏற்பாடு - மோசேயின் புஸ்தகங்கள்

10 வாரங்கள்

இந்த எளிய திட்டம் உங்களை பழைய ஏற்பாட்டின் முதல் ஐந்து புத்தகங்களின் வழியாக நடத்தி செல்லும். இத்திட்டத்தில் தினமும் சில அதிகாரங்களே வாசிப்பதால் தனிப்பட்ட அல்லது குழு ஆய்வுக்கு மிகவும் சிறந்தது.

பதிப்பாளர்

இந்த திட்டம் YouVersionஆல் உருவாக்கப் பட்டது. மேலும் விவரங்களுக்கு www.youversion.com இணையதளத்தை பார்வையிடவும்.

பதிப்பாளர் பற்றி

10000-க்கு மேலான நிறைவுசெய்தல்கள்