பழைய ஏற்பாடு - மோசேயின் புஸ்தகங்கள்

பழைய ஏற்பாடு - மோசேயின் புஸ்தகங்கள்

70 நாட்கள்

இந்த எளிய திட்டம் உங்களை பழைய ஏற்பாட்டின் முதல் ஐந்து புத்தகங்களின் வழியாக நடத்தி செல்லும். இத்திட்டத்தில் தினமும் சில அதிகாரங்களே வாசிப்பதால் தனிப்பட்ட அல்லது குழு ஆய்வுக்கு மிகவும் சிறந்தது.

இந்த திட்டம் YouVersionஆல் உருவாக்கப் பட்டது. மேலும் விவரங்களுக்கு www.youversion.com இணையதளத்தை பார்வையிடவும்.
பதிப்பாளர் பற்றி

உங்கள் அனுபவத்தைத் தனிப்பட்டதாக்க யூவெர்ஸன் குக்கீகளைப் பயன்படுத்துகிறது. எங்கள் வலைத்தளத்தைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், எங்கள் தனியுரிமைக் கொள்கையில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி குக்கீகளைப் பயன்படுத்துவதை நீங்கள் ஏற்கிறீர்கள்