பழைய ஏற்பாடு - சிறிய தீர்க்கதரிசிகள்

பழைய ஏற்பாடு - சிறிய தீர்க்கதரிசிகள்

25 நாட்கள்

எளிமையான திட்டம் உங்களை பழைய ஏற்பாட்டிலுள்ள சிறிய தீர்க்கதரிசிகள் வழியாக உங்களை நடத்திச் செல்லும். ஒரு சில அதிகாரங்களாக ஒவ்வொரு நாளும் படிப்பதற்கு ஏதுவாக, இந்த திட்டம் தனியாக அல்லது குழுவாக படிப்பதற்கு மிகவும் ஏற்றது.

பதிப்பாளர்

இந்த திட்டம் YouVersionஆல் உருவாக்கப் பட்டது. மேலும் விவரங்களுக்கு www.youversion.com இணையதளத்தை பார்வையிடவும்

பதிப்பாளர் பற்றி

10000-க்கு மேலான நிறைவுசெய்தல்கள்