பழைய ஏற்பாடு - சிறிய தீர்க்கதரிசிகள்

பழைய ஏற்பாடு - சிறிய தீர்க்கதரிசிகள்

25 நாட்கள்

எளிமையான திட்டம் உங்களை பழைய ஏற்பாட்டிலுள்ள சிறிய தீர்க்கதரிசிகள் வழியாக உங்களை நடத்திச் செல்லும். ஒரு சில அதிகாரங்களாக ஒவ்வொரு நாளும் படிப்பதற்கு ஏதுவாக, இந்த திட்டம் தனியாக அல்லது குழுவாக படிப்பதற்கு மிகவும் ஏற்றது.

இந்த திட்டம் YouVersionஆல் உருவாக்கப் பட்டது. மேலும் விவரங்களுக்கு www.youversion.com இணையதளத்தை பார்வையிடவும்
பதிப்பாளர் பற்றி

உங்கள் அனுபவத்தைத் தனிப்பட்டதாக்க யூவெர்ஸன் குக்கீகளைப் பயன்படுத்துகிறது. எங்கள் வலைத்தளத்தைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், எங்கள் தனியுரிமைக் கொள்கையில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி குக்கீகளைப் பயன்படுத்துவதை நீங்கள் ஏற்கிறீர்கள்