YouVersion Logo
Search Icon

Mga Himala Ni HesusSample

Mga Himala Ni Hesus

DAY 1 OF 9

Ang Unang Himala ni Hesus
Gumawa ng himala si Jesus sa isang kasal. Ginawa niyang alak ang tubig.

Tanong 1: Anong mga tradisyon sa kasal ang ginagawa sa inyo?

Tanong 2: Paano natin matutulungan ang isa’t-isa na maalala na kaparat-dapat nating ipagdiwang ang walang hanggang kaligayahang ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon?

Tanong 3: Nagbunga ba ng iyong pananampalataya kay Hesus sa kuwentong ito? Kung hindi, ano kaya ang dahilan sa iyong palagay?

Scripture

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy