YouVersion

The Bible App is completely free, with no advertising and no in-app purchases. Get the app

Mga Himala Ni Hesus

Mga Himala Ni Hesus

Pag-aralan ang mga himalang ginawa ni Hesus na pawang nagpakilala ng Kaniyang pagiging Anak ng Diyos. Mapapanood ang isang maikling video ng natatanging himala sa bawat araw ng gabay na ito.

Nais naming pasalamatan ang GNPI Philippines sa pagbibigay ng planong ito. Para sa higit pang impormasyon, pakibisita ang: http://gnpiphilippines.org/

About The Publisher