Zamyslenia - Curt A. Westman

Devotional

Dvojité svedectvo Písma 


Verím, že Ježiš, tesár z Nazareta, je Božím Synom! Je Spasiteľom mojím aj celého sveta. Som presvedčený, že každý, kto v Neho verí, má večný život - toto je moje osobné svedectvo.


V tomto mám úplnú istotu. List Židom 3,14 to vyjadruje takto: „Lebo sme sa stali Kristovými účastníkmi, ak podstatu, ktorú sme mali na počiatku, zachovávame pevnú až do konca.“


Ale ako si môžem byť taký istý? Ako môžem vedieť, že som Božím dieťaťom? Ako môžem mať úplnú istotu v tom, že Ježiš je Záchrancom mojím aj celého sveta? Nie je to preto, že by moja viera bola obrovská. Málokto dokáže o sebe niečo také tvrdiť. Určite nie ten, kto sa aspoň trochu pozná. Pozerám sa na objekt viery: Pána Ježiša Krista, Mesiáša, Božieho Syna!


Viera, ktorá sa rodí v sile Božieho slova a Božieho Svätého Ducha, je tým najúžasnejším darom, aký človek môže prijať. Božie slovo hovorí, že takáto viera premáha svet.


Je to obrovská vec a privilégium môcť vyznať a povedať: „Pán Ježiš Kristus býva v mojom srdci.“ Ale som rád, že môžem povedať, že nie pocit, že Kristus prebýva v mojom srdci, je základom mojej viery. Ja mám úplne iný základ viery než nejaký pocit v srdci. Verím v Pána Ježiša Krista, pretože dôverujem svedectvu Mojžiša, prorokov a Žalmov, ktoré svedčia o Mesiášovi, živom Božom Synovi!


Alebo, ako Ježiš sám hovorí: „Toto sú moje slová, ktoré som vám hovoril, keď som bol ešte s vami, že sa všetko musí splniť, čo je napísané o mne v zákone Mojžišovom, v prorokoch a v žalmoch.” (L 24, 44) Tomuto prorockému svedectvu dôverujem.


Veriť v Boha a byť živým Božím dieťaťom znamená mať vieru, ktorá stavia na svedectve Starej a Novej zmluvy. To znamená dvojité svedectvo Písma. Hovoríme o viere, ktorá stavia na základoch prorokov a apoštolov. A tak teda nie ste už cudzinci ani príšelci; ale ste spoluobčania svätých a domáci Boží, vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je sám Ježiš Kristus... (Ef 2,19-20)


Viera v Krista neznamená len to, že človek verí v Ježiša, ale je to každodenný život v blízkosti Toho, ktorý je hlavou cirkvi. Je to život v atmosfére viery a každodenné praktizovanie poznania, ktoré máme.


Proroci – rozprávajú svedectvo Starej zmluvy. Apoštoli – rozprávajú svedectvo Novej zmluvy.


To znamená, že naša viera a náš život má dve potrebné ukotvenia - východiská, ktoré nás strážia, aby sme neschádzali z cesty viery. Chránia náš smer počas kráčania vo viere.


Toto dvojité svedectvo je rozhodujúce pre zdravú a živú vieru. Ak by sme vychádzali len z jedného svedectva, môžeme kráčať ktorýmkoľvek smerom. Ale ak máš dva pevné body a spravíš medzi nimi čiaru, tak je smer jasný. Vtedy nemôžeš odbočiť ani doľava ani doprava, pretože si viazaný svedectvom prorokov a apoštolov.


A keď z celého srdca veríš, že Ježiš je tvoj Spasiteľ aj Spasiteľ celého sveta a uvedomuješ si, že sám potrebuješ túto spásu, tak už ďalej nie si cudzinec, ani prišelec, ale patríš k Božiemu ľudu. Nastala rozhodujúca zmena, pretože si dostal príslušnosť, akú si predtým nemal. Teraz patríš Bohu! Mať nové občianstvo znamená, že už nepatríš svetu a dokonca ani sebe. Patríš dobrému, milosrdnému Bohu, ktorý ťa miluje a ktorý ti z moci svojho vykupiteľského diela odpustil všetky, áno, absolútne všetky tvoje hriechy. A teraz Boží Duch prebýva v tvojom srdci a túži nielen po tom, aby bol tvojím Spasiteľom, ale aby bol aj Pánom tvojho života.


Áno, teraz ide o to, aby si dovolil Bohu konať vo svojom živote. Boh Izraela, ktorý ťa miluje, túži, aby si sa Mu otvoril, aby v tebe mohol konať svoje skutky. Konať práve to, čo je úplne nemožné tebe, kvôli hriešnej prirodzenosti, ktorá je v nás. Lebo, čo nebolo možné zákonu, nakoľko bol slabý pre telo, (to vykonal) Boh, keď v podobe hriešneho tela a pre hriech poslal svojho Syna a hriech v tele odsúdil.


To, čo nebolo možné, urobil Boh! Prijmi Jeho dar!