Je naaste liefhebben als jezelf

Overdenking

Een hoge standaard: liefhebben zoals Jezus ons liefheeft


Jezus heeft al Gods geboden volledig gehouden, dus ook het gebod om andere mensen lief te hebben. Gods liefde voor mensen gaat zo ver dat de Vader zijn enige Zoon naar de aarde stuurde, en deze Zoon was bereid om Zichzelf te verloochenen, als een menselijke baby geboren te worden en een verschrikkelijke dood te sterven, opdat mensen eeuwig leven zouden kunnen krijgen in plaats van de eeuwige dood. Dat is liefde tot het uiterste. Het kostte God alles om de mensheid te redden. Johannes zegt terecht dat God liefde is (1 Johannes 4:8). En Jezus Zelf zegt: “Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden” (Johannes 15:13). En dan te bedenken dat Jezus feitelijk zijn leven niet gaf voor zijn vrienden, maar ons met God verzoende toen wij nog vijanden waren (Romeinen 5:10). We kunnen de breedte en lengte en hoogte en diepte van die liefde nauwelijks begrijpen (Efeze 3:17-19).


Jezus gebiedt ons om in zijn liefde te blijven en elkaar lief te hebben “zoals Ik u liefgehad heb” (Johannes 15:12). Dat is een hele hoge standaard. Wij kunnen dat niet uit onszelf. Dit vereist de inwoning van de Heilige Geest, wiens vrucht (onder andere) liefde is. Dat is ook wat Jezus zegt: “wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen” (Johannes 15:5, HSV).


Blijf jij in Jezus’ liefde?