រ៉ូម

រ៉ូម

8 ថ្ងៃ

គំរោង​ការ​ដ៏សមញ្ញ​នេះ នឹង​ជួយយើង​អោយ​ស្វែងយល់​នូវ​គម្ពីរ​សៀវ​ភៅ​រ៉ូម។ វាជាជំនួយដ៏ប្រសើរ​សំរាប់​ការ​សិក្សា​ព្រះគម្ពីរ​ផ្ទាល់​ខ្លួន ឬ ជា​ក្រុម។

អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយ

អំពី​អ្នក​បោះពុម្ពផ្សព្វផ្សាយ

មានគំរោង​ចំនួន​​ជាង 250000 ត្រូវ​​បានបញ្ចប់​