អាពាហ៍ពិពាហ៍

អាពាហ៍ពិពាហ៍

៥ ថ្ងៃ

ការរៀបការគឺជាការជំរុញមួយដ៏ខ្លាំងនិងជារង្វាន់សំរាប់ទំនាក់ទំនង ហើយយើងភាគច្រើនភ្លេចថា "ខ្ញុំយល់ព្រម" គឺគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះ។ តាមពិត ព្រះគម្ពីរមានអ្វី ច្រើនចង់និយាយពីការរៀបការចេញពីផ្នត់គំនិងរបស់ប្ដីនិងប្រពន្ធ។ អត្ថបទគម្ពីរសង្ខេប នឹងជួយលោកអ្នកក្នុងការពើបប្រទះជាប្រចាំថ្ងៃដែលតាក់តែងឡើងក្នុងការជយយលោកអ្នកអោយរីកចំរើនឡើង និងយល់ពីការរៀបចំរបស់ព្រះក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍—ដែលជួយដល់ដំណើរការនៃទំនាក់ទំនងដ៏ស៊ីជំរឿរបស់ប្ដីប្រពន្ធ។

អ្នក​បោះ​ផ្សាយ

យើងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ Immersion Digital ជាអ្នកផលិត Glo Bible ដែលបានចែកចាយនូវគំរោងអាននេះ។ អ្នកអាចបង្កើតនូវគំរោងអាននេះ និងមានច្រើនទៀតដែលបង្កើតឡើងដោយ Glo Bible។ សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងទៅកាន់ www.globible.com

អំពី​អ្នក​បោះ​ផ្សាយ

មានគំរោង​ចំនួន​​ជាង 250000 ត្រូវ​​បានបញ្ចប់​