ព័ត៌មានគម្រោងអាន

តោះអានព្រះគម្ពីរជាមួយគ្នា (វិច្ឆិកា)គំរូ

Let's Read the Bible Together (November)

ថ្ងៃទី 1 ក្នុងចំណោម 30 ថ្ងៃ

ថ្ងៃ 2

អំពី​គម្រោងអាន​នេះ

Let's Read the Bible Together (November)

ផ្នែកទី១១ នៃភាគទាំង១២ ដោយគំរោងនេះនឹងជួយដល់សហគមន៍ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរទាំងមូលជាមួយគ្នាក្នុងពេល៣៦៥ថ្ងៃ។ សូមអញ្ចើញអ្នកផ្សេងទៀតមកចូលរួមគ្រប់ពេលដែលអានចាប់ផ្ដើមផ្នែកថ្មីណាមួយរៀងរាល់ខែ។ គំរោងអានជាភាគនេះនឹងដំណើរការជាសំលេងដែរ សូម...

More

We would like to thank Life.Church for providing this plan. For more information, please visit: www.life.church

គម្រោងអានដែលពាក់ព័ន្ធ

YouVersion ប្រើប្រាស់សំណល់ទិន្នន័យ (cookies) ដើម្បីកំណត់បទពិសោធន៍តម្រូវសម្រាប់អ្នក។ ដោយការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំ នោះអ្នកយល់ព្រមលើការប្រើប្រាស់សំណល់ទិន្នន័យរបស់យើងខ្ញុំ ដូចបានពណ៌នានៅក្នុង គោលការណ៍ច្បាប់ឯកជន របស់យើងខ្ញុំ