Matiyo 2:11

Matiyo 2:11 MMNNT

Pagpakaseled ka niran ka lagkaw nakitan matood niran ya maimpis daw ya toong ina nga si Mariya. Kamhan nanlohod siran ka pagtahod ka maimpis. Pag-okab niran ka len-anan nga indara niran inhatag niran ya bolawan daw ya dowang ka kalasi nga masarang kahamot nga mahal gazed. Ya isa inngaranan ka insinso ani ya sinonog para ka pagsingba ka Diyos. Ya isa inngaranan ka mira ani ya ihaplasay ka lawas.
MMNNT: Ya mga panaba na Diyos
ចែក​រំលែក

Matiyo 2:11

ចែក​រំលែក

គម្រោង​អាន​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ និង​ការ​ចំណាយ​ពេល​ជាមួយ​ព្រះ​ដែល​ទាក់​ទង​ទៅ​នឹងMatiyo 2:11