Matiyo 1:21

Matiyo 1:21 MMNNT

An-anak iza ka maimpis nga amaama. Ngaranan mo iza kan Hisos. Na, ya kahologan na ngaran nga Hisos ani ya antabang ka toong mga sakop dazaw malibri siran ka silot ka kanirang mga sala. Ani ini ya inlaong na sinogo na Diyos dizan kan Hosi.
MMNNT: Ya mga panaba na Diyos
ចែក​រំលែក

Matiyo 1:21

ចែក​រំលែក

គម្រោង​អាន​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ និង​ការ​ចំណាយ​ពេល​ជាមួយ​ព្រះ​ដែល​ទាក់​ទង​ទៅ​នឹងMatiyo 1:21