អូឌីយ៉ូ

ព្រះគម្ពីរជាសំឡេង

ស្ដាប់នូវ លោកុប្បត្តិ 1

0:00

0:00

ជំពូកបន្ទាប់

Khmer Bible

Text: Khmer Standard Version © 2005 United Bible Societies, Bible Society in Cambodia. Audio: Khmer Audio Bible ℗ 2024, Davar Partners International.

App icon

ឱ្យកម្មវិធីព្រះគម្ពីរអានទៅកាន់អ្នក

ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះ ទោះអ្នកនៅទីណាក៏ដោយ!

YouVersion ប្រើប្រាស់សំណល់ទិន្នន័យ (cookies) ដើម្បីកំណត់បទពិសោធន៍តម្រូវសម្រាប់អ្នក។ ដោយការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំ នោះអ្នកយល់ព្រមលើការប្រើប្រាស់សំណល់ទិន្នន័យរបស់យើងខ្ញុំ ដូចបានពណ៌នានៅក្នុង គោលការណ៍ច្បាប់ឯកជន របស់យើងខ្ញុំ