ព្រះគម្ពីរជាសំឡេង

ព្រះគម្ពីរភាសាខ្មែរបច្ចុប្បន្ន ២០០៥

Khmer
Text: Khmer Standard Version © 2005 United Bible Societies, Bible Society in Cambodia. Audio: Khmer Audio Bible ℗ 2024, Davar Partners International.

YouVersion ប្រើប្រាស់សំណល់ទិន្នន័យ (cookies) ដើម្បីកំណត់បទពិសោធន៍តម្រូវសម្រាប់អ្នក។ ដោយការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំ នោះអ្នកយល់ព្រមលើការប្រើប្រាស់សំណល់ទិន្នន័យរបស់យើងខ្ញុំ ដូចបានពណ៌នានៅក្នុង គោលការណ៍ច្បាប់ឯកជន របស់យើងខ្ញុំ