Today’s Persian Version

United Bible Societies


United Bible Societies

TPV ناشر

بیشتر بخوانید

نسخه های دیگر توسط United Bible Societies

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید