رومیان 6:23

رومیان 6:23 PCB

زيرا هر كه گناه كند، تنها دستمزدی كه خواهد يافت، مرگ است؛ اما هر كه به خداوند ما عيسی مسيح ايمان آورد، پاداش او از خدا زندگی جاويد است.
PCB: کتاب مقدس، ترجمۀ معاصر
به اشتراک گذاشتن

رومیان 6:23

به اشتراک گذاشتن

برنامه‌های مطالعه و نیایشهای رایگان مرتبط با رومیان 6:23

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید.