متی 5:16

متی 5:16 PCB

به همین شکل، بگذارید کارهای نیک شما مانند نور بر مردم بتابد، تا آنها این کارها را ببینند و پدر آسمانی‌تان را ستایش کنند.
PCB: کتاب مقدس، ترجمۀ معاصر
به اشتراک گذاشتن

متی 5:16

به اشتراک گذاشتن

Free Reading Plans and Devotionals related to متی 5:16

هر روز شما را تشویق و به چالش کشیدن برای صمیمیت با خدا.


YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید.