متی 3:17

متی 3:17 PCB

آنگاه ندایی از آسمان در رسید که «این است پسر عزیز من، که از او خشنودم.»
PCB: کتاب مقدس، ترجمۀ معاصر
به اشتراک گذاشتن

Free Reading Plans and Devotionals related to متی 3:17

هر روز شما را تشویق و به چالش کشیدن برای صمیمیت با خدا.


YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید.