پيدايش 1:2 PCB

پيدايش 1:2 PCB

2زمين، خالی و بی‌شكل بود، و روح خدا روی توده‌های تاريکِ بخار حركت می‌كرد.

برنامه‌های مطالعه و نیایشهای رایگان مرتبط با پيدايش 1:2