اول يوحنا 3:1

اول يوحنا 3:1 PCB

ببينيد خدای پدر چقدر ما را دوست می‌دارد كه ما را «فرزندان» خود خوانده است، و همينطور نيز هستيم. اما مردم دنيا اين مطلب را درک نمی‌كنند، زيرا خدا را آن طور كه هست نمی‌شناسند.
PCB: کتاب مقدس، ترجمۀ معاصر
به اشتراک گذاشتن

برنامه‌های مطالعه و نیایشهای رایگان مرتبط با اول يوحنا 3:1

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید.