مزامیر 19:14

مزامیر 19:14 POV-FAS

سخنان زبانم و تفکر دلم منظور نظر تو باشد، ای خداوند که صخره من و نجاتدهنده من هستی!
POV-FAS: Persian Old Version
به اشتراک گذاشتن

مزامیر 19:14

به اشتراک گذاشتن