۲پطرس 1

1
1شمعون پطرس، غلام و رسول عیسی مسیح، به آنانی که ایمان گرانبها را به مساوی مایافتهاند، در عدالت خدای ما و عیسی مسیح نجاتدهنده. 2فیض و سلامتی در معرفت خدا و خداوند ماعیسی بر شما افزون باد. 3چنانکه قوت الهیه او همهچیزهایی را که برای حیات و دینداری لازم است، به ما عنایت فرموده است، به معرفت او که ما را به جلال وفضیلت خود دعوت نموده، 4که بوساطت آنهاوعده های بینهایت عظیم و گرانبها به ما داده شد تاشما به اینها شریک طبیعت الهی گردید و ازفسادی که از شهوت در جهان است، خلاصی یابید. 5و به همین جهت، کمال سعی نموده، درایمان خود فضیلت پیدا نمایید 6و در فضیلت، علم و در علم، عفت و در عفت، صبر و در صبر، دینداری 7و در دینداری، محبت برادران و درمحبت برادران، محبت را. 8زیرا هرگاه اینها درشما یافت شود و بیفزاید، شما را نمی گذارد که درمعرفت خداوند ما عیسی مسیح کاهل یا بیثمربوده باشید. 9زیرا هرکه اینها را ندارد، کور وکوتاه نظر است و تطیهر گناهان گذشته خود را فراموش کرده است. 10لهذاای برادران بیشتر جد و جهد کنید تادعوت و برگزیدگی خود را ثابت نمایید زیرا اگرچنین کنید هرگز لغزش نخواهید خورد. 11وهمچنین دخول در ملکوت جاودانی خداوند ونجاتدهنده ما عیسی مسیح به شما به دولتمندی داده خواهد شد. 12لهذا از پیوسته یاد دادن شما از این امورغفلت نخواهم ورزید، هرچند آنها را میدانید ودر آن راستی که نزد شما است استوار هستید. 13لکن این را صواب میدانم، مادامی که در این خیمه هستم، شما را به یاد آوری برانگیزانم. 14چونکه میدانم که وقت بیرون کردن خیمه من نزدیک است، چنانکه خداوند ما عیسی مسیح نیزمرا آگاهانید. 15و برای این نیز کوشش میکنم تاشما در هروقت بعد از رحلت من، بتوانید این اموررا یاد آورید. 16زیرا که درپی افسانه های جعلی نرفتیم، چون از قوت و آمدن خداوند ما عیسی مسیح شما را اعلام دادیم، بلکه کبریایی او رادیده بودیم. 17زیرا از خدای پدر اکرام و جلال یافت هنگامی که آوازی از جلال کبریایی به اورسید که «این است پسر حبیب من که از وی خشنودم.» 18و این آواز را ما زمانی که با وی درکوه مقدس بودیم، شنیدیم که از آسمان آورده شد. 19و کلام انبیا را نیز محکم تر داریم که نیکومی کنید اگر در آن اهتمام کنید، مثل چراغی درخشنده در مکان تاریک تا روز بشکافد و ستاره صبح در دلهای شما طلوع کند. 20و این رانخست بدانید که هیچ نبوت کتاب از تفسیر خودنبی نیست. 21زیرا که نبوت به اراده انسان هرگزآورده نشد، بلکه مردمان به روحالقدس مجذوب شده، از جانب خدا سخنگفتند.

اکنون انتخاب شده:

۲پطرس 1: POV-FAS

های‌لایت

به اشتراک گذاشتن

کپی

None

می خواهید نکات برجسته خود را در همه دستگاه های خود ذخیره کنید؟ برای ورودثبت نام کنید یا اگر ثبت نام کرده اید وارد شوید

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید