۱پطرس 5

5
1پیران را در میان شما نصیحت میکنم، من که نیز با شما پیر هستم و شاهد بر زحمات مسیح و شریک در جلالی که مکشوف خواهدشد. 2گله خدا را که در میان شماست بچرانید ونظارت آن را بکنید، نه به زور بلکه به رضامندی ونه بجهت سود قبیح بلکه به رغبت؛ 3و نهچنانکه بر قسمت های خود خداوندی بکنید بلکه بجهت گله نمونه باشید، 4تا در وقتی که رئیس شبانان ظاهر شود، تاج ناپژمرده جلال را بیابید. 5همچنینای جوانان، مطیع پیران باشید بلکه همه با یکدیگر فروتنی را بر خود ببندید زیرا خدابا متکبران مقاومت میکند و فروتنان را فیض میبخشد. 6پس زبردست زورآور خدا فروتنی نمایید تا شما را در وقت معین سرافراز نماید. 7وتمام اندیشه خود را به وی واگذارید زیرا که اوبرای شما فکر میکند. 8هشیار و بیدار باشید زیراکه دشمن شما ابلیس مانند شیر غران گردش میکند و کسی را میطلبد تا ببلعد. 9پس به ایمان استوار شده، با او مقاومت کنید، چون آگاه هستیدکه همین زحمات بر برادران شما که در دنیاهستند، میآید. 10و خدای همه فیضها که ما را به جلال ابدی خود در عیسی مسیح خوانده، است، شما را بعداز کشیدن زحمتی قلیل کامل و استوار و تواناخواهد ساخت. 11او را تا ابدالاباد جلال وتوانایی باد، آمین. 12به توسط سلوانس که او را برادر امین شمامی شمارم، مختصری نوشتم و نصیحت وشهادت میدهم که همین است فیض حقیقی خداکه بر آن قائم هستید. 13خواهر برگزیده با شما که در بابل است و پسر من مرقس به شما سلام میرسانند.

اکنون انتخاب شده:

۱پطرس 5: POV-FAS

های‌لایت

به اشتراک گذاشتن

کپی

None

می خواهید نکات برجسته خود را در همه دستگاه های خود ذخیره کنید؟ برای ورودثبت نام کنید یا اگر ثبت نام کرده اید وارد شوید

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید