۲تسالونیکیان 1:6

۲تسالونیکیان 1:6 NMV

زیرا این عادلانه است که خدا آنان را که شما را رنج می‌دهند، به رنج عوض دهد،
NMV: هزارۀ نو
به اشتراک گذاشتن