۲تسالونیکیان 1
NMV

۲تسالونیکیان 1

1
1از پولس و سیلاس#1‏:1 در اصل یونانی:‏ ”سیلوانُس“، که شکل دیگری از ”سیلاس“ است. و تیموتائوس،
به کلیسای تسالونیکیان که در خدا، پدر ما، و خداوندْ عیسی مسیح‌اند:
2فیض و سلامتی از سوی خدا، پدر ما، و خداوندْ عیسی مسیح بر شما باد.
شکرگزاری و دعا
3ای برادران، ما باید همواره خدا را به‌خاطر وجود شما شکر گوییم، و سزاوار نیز همین است، زیرا ایمان شما هر چه بیشتر رشد می‌کند و محبت هر یک از شما به یکدیگر فزونی می‌یابد. 4از این رو، ما در کلیساهای خدا به‌خاطر پایداری و ایمان شما در تحمّل آزارها و سختیها، به وجودتان افتخار می‌کنیم.
5اینها همه نشان داوری عادلانۀ خداست، و ثمرش این است که شما شایستۀ پادشاهی خدا شمرده خواهید شد که در راهش رنج می‌برید. 6زیرا این عادلانه است که خدا آنان را که شما را رنج می‌دهند، به رنج عوض دهد، 7و شما را که رنج می‌برید با ما آرام بخشد. این زمانی واقع خواهد شد که خداوندْ عیسی همراه با فرشتگانِ نیرومند خویش با آتشی فروزان از آسمان ظهور کند. 8او خدانشناسان و نافرمانانِ به انجیل خداوند ما عیسی را کیفر خواهد داد. 9جزای ایشان هلاکت جاودانی از حضور خداوند و از جلالِ قدرت او خواهد بود،#1‏:9 یا:‏ «هلاکت جاودانی و دوری از حضور خداوند و از جلالِ قدرت او خواهد بود». 10در آن روز که او می‌آید تا در مقدسین خود تمجید شود و در میان همۀ آنان که ایمان آورده‌اند، مایۀ شگفتی گردد. این شامل شما نیز خواهد بود، چرا که به شهادت ما ایمان آورده‌اید.
11از همین رو، پیوسته برای شما دعا می‌کنیم تا خدای ما شما را شایستۀ دعوت خود شمارد و به نیروی خود هر قصد نیکو و هر عملی را که از ایمان شما سرچشمه می‌گیرد، به انجام رساند، 12و تا نام خداوند ما عیسی در شما جلال یابد، و شما نیز در او جلال یابید، بر حسب فیض خدای ما و خداوندْ عیسی مسیح.

The Persian New Millennium Version © 2014, is a production of Elam Ministries. All rights reserved.

www.kalameh.com/shop


در مورد هزارۀ نو اطلاعات بیشتر کسب کنید