SALMOS 37
CTUBI
37
I jilibal jontolo' bʌ
1Mach a cha'len tsic pusic'al cha'an i mul jini mu' bʌ i cha'leñob jontolil.
Mach ma' mulʌbeñob i chubʌ'an xmulilob.
2Mach jalic mi caj i jilelob che' bajche' mi' tiquin jam yic'ot pimel.
3Ñopo lac Yum, mele chuqui uts'at.
Che' jini xuc'ul mi caj a chumtʌl ti jini lum.
4Yom tijicñayet ti lac Yum.
Mi caj i yʌq'ueñet chuqui yom a pusic'al.
5Ac'ʌ ti' wenta lac Yum pejtelel a melbal.
Ñopo lac Yum. Mi caj i jolontesan chuqui ma' ña'tan a mel.
6Mi caj i wen tsictiyel toj bʌ a pusic'al che' bajche' i sʌclel pañimil.
Dios mi caj i tsictesan che' bajche' i sʌclel pañimil ti xinq'uinil.
7Ñʌch'chocon a bʌ ti lac Yum. Pijtan lac Yum ti' xuc'tilel a pusic'al.
Mach a cha'len tsic pusic'al che' mi' p'ojlel i chubʌ'an jini mu' bʌ i mel jontolil.
8Cʌyʌ a mich'ajel. Mach yomic tsʌytsʌyña a pusic'al.
Jini woli bʌ ti mich' mi' tech mulil.
Mach che'ic yom ma' mel.
9Jini mu' bʌ i cha'leñob jontolil mi caj i chojquelob ti tojmulil.
Jini mu' bʌ i chʌn pijtañob lac Yum mi caj i yʌq'uentelob i wenlel.
10Mach jalix mi caj i jilel jini mach bʌ anic mi' ñop Dios.
Che' mi caj a q'uel jini xjontolil mach ya'ix an.
11Jini utso' bʌ i pusic'al mi caj i yʌq'uentelob i wenlel.
Tijicña mi caj i yubiñob che' ñʌch'ʌlob i pusic'al.
12Jini mach bʌ anic mi' ñop Dios mi' ña'tan bajche' mi caj i tic'lan jini toj bʌ.
Cʌlʌx jax mi' mich'len.
13Lac Yum mi' tse'tan jini winic.
Yujil mach jalix mi' caj ti jilel.
14Jini jontolo' bʌ mi' loc'sañob i yespada ti' yotot. Mi' sʌts'ob i jalʌjb,
Cha'an mi' jisañob jini p'ump'un bʌ,
Cha'an mi' tsʌnsañob jini tojo' bʌ.
15Jini jontolo' bʌ mi caj i wʌlʌc ubiñob i yespada ti' pusic'al.
Jini jalʌjb tac mi' caj ti laj c'ʌscujel.
16Uts'at i chubʌ'an jini xuc'ul bʌ winic anquese mach cabʌlic.
Mach uts'atic i chubʌ'an jini xjontolil anquese wen cabʌl.
17Mi caj i jisʌntel i p'ʌtʌlel jini jontolo' bʌ,
Pero lac Yum mi' cʌntan jini tojo' bʌ.
18Lac Yum mi' q'uel bajche' mi' ñusañob q'uin jini tojo' bʌ.
Mach jilic ti pejtelel ora chuqui mi' yʌq'ueñob.
19Ma'anic mi caj i yubiñob quisin ti' yorajlel wocol.
Jasʌl mi caj i c'uxob waj che' ti' yorajlel wi'ñal.
20Pero jini jontolo' bʌ mi caj i jilelob.
I contrajob lac Yum mi caj i jilelob che' bajche' aq'uiñʌl.
Mi' cajelob ti pulel, mi' cajelob ti jilel che' bajche' buts'.
21Jini jontol bʌ mi' c'ajtin ti bet. Ma'anix mi' chʌn tilel i toj.
An i yutslel i pusic'al jini toj bʌ. Mi' yʌc' i chubʌ'an. 22Jini c'uxbibilo' bʌ ti lac Yum mi caj i yʌq'uentelob jini lum.
Jini chocbilo' bʌ ti lac Yum mi caj i jisʌntelob.
23Lac Yum mi' toj'esan majlel jini uts'at bʌ winic
Cha'an xuc'ul mi' majlel ti' bijlel.
Tijicña mi' q'uel bajche' mi' mel.
24Che' mi' yajlel, ma'anic mi' junyajlel cʌytʌl,
Come lac Yum mi' chucben i c'ʌb.
25Ch'itoñon to wajali. Wʌle ñoxonix.
C'ʌlʌl wʌle ma'anic q'uelel c cha'an juntiquil toj bʌ tsa' bʌ chojqui.
I yalobilob ja'el ma'anic mi' c'ajtiñob ñumel i bʌl i ñʌc'.
26Belel ora uts i pusic'al mi' yʌc' i chubʌ'an.
Che' ja'el i yalobilob yujilob coltaya.
27Cʌyʌ jontolil, mele chuqui uts'at.
Che' jini mi caj a wajñel ti pejtelel ora.
28Come lac Yum mi' mulan chuqui toj.
Ma'anic mi' cʌy i cha'año' bʌ.
Mi' cʌntañob ti pejtelel ora.
Pero i p'olbal jini jontolo' bʌ mi caj i yʌjq'uel ti jilel.
29Mi caj i yʌq'uentelob jini pañimil jini tojo' bʌ.
Mi caj i yajñelob ti pejtelel ora.
30Tsiquil i ña'tibal jini toj bʌ che' mi' cha'len t'an.
Tojʌch i t'an.
31Mi' chʌn ña'tan ti' pusic'al chuqui yom Dios.
Ma'anic mi' cʌy i ñop.
32Jini xjontolil mi' chijtan jini toj bʌ.
Mi' sʌclan bajche' mi mejlel i tsʌnsan.
33Lac Yum ma'anic mi' yʌc' jini toj bʌ ti' wenta xjontolil.
Ma'anic mi' yʌc' ti tajol i mul ya' ti melobʌjʌl.
34Ñopo lac Yum, jac'ben chuqui mi' yʌl.
Mi caj i yʌq'ueñet a ñuclel. Mi caj a wʌq'uentel jini pañimil.
Mi caj a q'uel che' mi' jisʌntelob jini jontolo' bʌ.
35Tsaj q'uele c'ax jontol juntiquil winic.
Ñuc tsi' mele i bʌ bajche' te' mu' bʌ ti wen colel.
36Awilan, majlemix, mach chʌn tsiquilix.
Tsac sʌcla jini winic, ma'anic tsac taja.
37Q'uele jini xuc'ul bʌ winic, jini toj bʌ.
Tijicña mi' caj ti ajñel jini winic uts bʌ i pusic'al.
38Mi caj i laj jisʌntelob mu' bʌ i ñusʌbeñob i t'an Dios.
Mi caj i jisʌntelob jini xjontolilob yic'ot i p'olbalob.
39Ch'oyol ti lac Yum i coltʌntel jini tojo' bʌ.
Jiñʌch i p'ʌtʌlel ti' yorajlel wocol.
40Lac Yum mi' coltan jini tojo' bʌ mu' bʌ i ñopob.
Mi' loc'sañob ba' bʌbʌq'uen mi' jilelob ti' p'ʌtʌlel jini jontolo' bʌ.

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About I T’an Dios