YouVersion Logo
Search Icon

Lukha 6:27-49

Lukha 6:27-49 SWT

“Kodvwa anginitjele naku, nine leningilalele: Tsandzani titsa tenu, niphatse kahle labo labanitondzako! Babusiseni labanicalekisako, bathandazeleni labo labaniphatsa kabi! Nangabe umuntfu akumukula esihlatsini, mnike nalesi lesinye, naso asimukule; nakatsatsa libhantji lakho, mnike nelihembe futsi! Wonkhe locela lutfo kuwe, mnike; nangabe umuntfu atsatsa intfo yakho, ungamhambeli! Yentani kulabanye bantfu loko lenifuna kutsi bakwente kini! “Nanitsandza labanitsandzako, pho, ningasibheka kanjani sibusiso? Ngisho netoni titsandza labatitsandzako! Naniphatsa kahle labaniphatsa kahle, pho, ningasibheka kanjani sibusiso? Ngisho netoni nato tenta njalo. Nanetjeleka labo lenetsemba kutsi batawuphindze banibuyisele, pho, ningasibheka kanjani sibusiso? Ngisho netoni tiyetjelekana tibuyiselane. Cha! Tsandzani titsa tenu nitentele lokuhle, nitjeleke ningabheki lutfo! Niyawuba nemvuzo lomkhulu ezulwini, nibe ngemadvodzana aLosetikwako Konkhe. Ngobe unemusa kulabangabongi nakulababi. Nibe nesihawu, njengobe neYihlo anesihawu!” “Ningabehluleli labanye bantfu, khona ningetikwehlulelwa nguNkulunkulu; ningabalahli labanye, khona ningetiwulahlwa; tsetselelani, nani niyawutsetselelwa. “Phanini, nani nitawuphiwa tipho letingangcingcwa tigcwalise konkhe lebeningaphatsa ngako. Lesilinganiso lenilinganisa ngaso labanye nani Nkulunkulu uyakunilinganisa ngaso.” Jesu wabatjela nankhu umfanekiso watsi: “Imphumphutse ingayihola yini lenye imphumphutse? Tingete tagcumkela totimbili emgodzini yini? Umfundzi akamkhulu kunemfundzisi wakhe, kodvwa wonkhe umfundzi nasafundziswe ngalokuphelele, uyawuba njengemfundzisi wakhe. “Ubukelani lutsi lolusesweni lemzalwane, kodvwa ube utsalalisela lugodvo lolusesweni lakho? Ungasho kanjani kumzalwane wakho kutsi: ‘Awu, mzalwane, ase ngikukhiphe nalu lutsi esweni lakho’? Mtentisi! Cala kucala ukhiphe lugodvo lolusesweni lakho, khona utabe sewuyakwati kukhipha lutsi lolusesweni lemzalwane wakho.” “Sihlahla lesimnandzi asititseli titselo letimbi, kantsi nesihlahla lesibi asititseli titselo letimnandzi. Tonkhe tihlahla tatiwa ngetitselo tato. Ungeke ukhandze emakhiwa atsele emanyeveni. Futsi ungeke uwakhe emagelebisi elugaganeni. Umuntfu lolungile uveta lokulungile lokuphuma engungwini yenhlitiyo yakhe lenhle. Nemuntfu lomubi uveta tintfo letimbi letivela enhlitiyweni yakhe lembi, ngako umlomo wemuntfu ukhuluma loko lokugcwele enhlitiyweni yakhe.” “Ningibitelani kutsi: ‘Nkhosi, Nkhosi,’ nibe ningenti lenginitjela kona? Wonkhe lota kimi eve emavi ami, awente, ngitanitjela kutsi ufanana nani. Ufanana nemuntfu lowakha indlu; wemba kwashona, wase wakha sisekelo edvwaleni. Emanti netikhukhula kwagcwala kwaphuphuma emfuleni, kwetama kuyikhukhula lendlu, kodvwa ayizange inyakate, ngobe yayakheke kahle la edvwaleni. Kodvwa lona lova emavi ami angawenti, ufanana nemuntfu lowakha indlu yakhe esihlabatsini ngaphandle kwekubeka sisekelo. Yatsi nase ishaywa ngemanti netikhukhula, yasheshe yawa. Yeka kubhidlika kwayo kwaba kukhulu!”

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy