NUMERI 1
AFR83
1
Israel word vir militêre diens getel
1Die Here het met Moses gepraat in die tent van ontmoeting in die Sinaiwoestyn. Dit was op die eerste dag van die tweede maand, in die tweede jaar nadat Israel uit Egipte weggetrek het. 2-3Die Here het gesê: “Jy en Aäron moet al die Israeliete man vir man tel volgens afkoms en familie; skryf die name op van elke manlike persoon van twintig jaar en ouer, elkeen in Israel wat vir militêre diens geskik is en wat in leërafdelings ingedeel is. 4Julle moet hierin bygestaan word deur persone wat hoofde is van hulle families, een uit elke stam. 5En dit is die name van die manne wat vir julle moet bystaan:
“uit die stam Ruben: Elisur seun van Sedeür;
6uit Simeon: Selumiël seun van Suri-Saddai;
7uit Juda: Nagson seun van Amminadab;
8uit Issaskar: Netanel seun van Suar;
9uit Sebulon: Eliab seun van Gelon;
10uit die nageslag van Josef, uit Efraim: Elisama seun van Ammihud, en uit Manasse: Gamliël seun van Pedasur;
11uit die stam Benjamin: Abidan seun van Gidoni;
12uit Dan: Agiëser seun van Ammi-Saddai;
13uit Aser: Pagiël seun van Okran;
14uit Gad: Eljasaf seun van Reüel;
15uit Naftali: Agira seun van Enan.”
16Hulle was die manne wat uit die vergadering aangewys is, leiers van die stamme van hulle voorvaders en stamhoofde van Israel.
17Moses en Aäron het hierdie manne wie se name genoem is, laat kom. 18Op die eerste dag van die tweede maand het hulle toe die hele volk bymekaargeroep. Daarna het elke weerbare man sy afkoms volgens stam en familie opgegee, almal van twintig jaar en ouer. 19Moses het hulle in die Sinaiwoestyn getel, soos die Here hom beveel het.
20-43Die manlike afstammelinge van die onderskeie stamvaders was:
van Ruben die oudste seun van Israel 46 500
van Simeon 59 300
van Gad 45 650
van Juda 74 600
van Issaskar 54 400
van Sebulon 57 400
van Josef se seuns:
Efraim 40 500
Manasse 32 200
van Benjamin 35 400
van Dan 62 700
van Aser 41 500
van Naftali 53 400
Dit was in die geval van elke stam die getal weerbare manne van twintig jaar en ouer, getel volgens afkoms en familie.
44-46Dit was dan die getal van die manne wat deur Moses, Aäron en die twaalf Israelitiese stamhoofde getel is. Altesaam was die getelde Israeliete 603 550. Dit was die weerbare manne van twintig jaar en ouer, getel volgens families.
47Die Leviete is nie as afsonderlike stam bygetel nie. 48Die Here het naamlik vir Moses gesê: 49“Die stam Levi moet jy nie tel nie en hulle getal moet jy nie by dié van die Israeliete voeg nie. 50Jy moet die Leviete aanstel om toesig te hou oor die tabernakel met die getuienis, oor al sy gereedskap en al sy toebehore. Hulle moet die tabernakel en sy gereedskap dra; net húlle moet daarmee werk; en hulle moet hulle tente rondom die tabernakel opslaan. 51As die tabernakel verskuif moet word, moet die Leviete dit uitmekaarhaal; en as dit opgeslaan moet word, moet hulle dit opslaan. 'n Onbevoegde persoon wat nader kom om te help, moet doodgemaak word.
52“Die ander stamme van Israel moet hulle tente opslaan, elke stam op sy eie staanplek, rondom sy eie vaandel, ingedeel by sy eie leërafdeling, 53maar die Leviete moet hulle tente rondom die tabernakel met die getuienis opslaan, sodat my toorn nie oor die Israeliete kom nie. So moet die Leviete dan vir die tabernakel met die getuienis sorg.”
54Die Israeliete het alles presies gedoen soos die Here vir Moses beveel het.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Afrikaans 1983