NUMERI 2
AFR83
2
Die kamporde
1Die Here het met Moses en Aäron gepraat en gesê: 2“Die Israeliete moet kamp opslaan, elkeen by sy vaandel, by sy familieteken. Hulle moet die kamp rondom die tent van ontmoeting opslaan, so 'n entjie daarvandaan.
3“Aan die ooste, sonop se kant, moet die stam Juda kamp opslaan. Hy moet dit doen by sy vaandel en ingedeel in leërafdelings. Nagson seun van Amminadab is die leier van die stam. 4Die getal van Juda se weerbare manne is 74 600. 5Die stam Issaskar moet langs Juda kamp opslaan. Netanel seun van Suar is sy leier. 6Die getal van sy weerbare manne is 54 400. 7Daarna volg die stam Sebulon met Eliab seun van Gelon as leier. 8Die getal van sy weerbare manne is 57 400. 9Die hele kamp onder leiding van Juda, ingedeel in leërafdelings, is altesaam 186 400 weerbare manne.
“Hierdie drie stamme moet altyd eerste versit.
10“Aan die suidekant moet die stam Ruben kamp opslaan. Hy moet dit doen by sy vaandel en ingedeel in leërafdelings. Elisur seun van Sedeür is die leier van die stam. 11Die getal van Ruben se weerbare manne is 46 500. 12Die stam Simeon moet langs Ruben kamp opslaan. Selumiël seun van Suri-Saddai is die leier van die stam. 13Die getal van sy weerbare manne is 59 300. 14Daarna volg die stam Gad met Eljasaf seun van Reüel as leier. 15Die getal van sy weerbare manne is 45 650. 16Die hele kamp onder leiding van Ruben, ingedeel in leërafdelings, is altesaam 151 450 weerbare manne.
“Hierdie stamme moet altyd tweede versit.
17“Die kamp van die Leviete met die tent van ontmoeting moet altyd in die middel van die ander kampe bly wanneer hulle trek. In dieselfde orde waarin die stamme kamp opslaan, moet hulle ook die kamp opbreek, elkeen op sy eie plek en by sy eie vaandel.
18“Aan die westekant moet die stam Efraim kamp opslaan. Hy moet dit doen by sy vaandel en ingedeel in leërafdelings. Elisama seun van Ammihud is die leier van die stam. 19Die getal van die weerbare manne is 40 500. 20Die stam Manasse moet langs Efraim wees. Gamliël seun van Pedasur is sy leier. 21Die getal van sy weerbare manne is 32 200. 22Daarna volg die stam Benjamin met Abidan seun van Gidoni as leier. 23Die getal van sy weerbare manne is 35 400. 24Die hele kamp onder leiding van Efraim, ingedeel in leërafdelings, is altesaam 108 100 weerbare manne.
“Hierdie stamme moet altyd derde versit.
25“Aan die noordekant moet die stam Dan kamp opslaan. Hy moet dit doen by sy vaandel en ingedeel in leërafdelings. Agiëser seun van Ammi-Saddai is die leier van hierdie stam. 26Die getal van Dan se weerbare manne is 62 700. 27Die stam Aser moet langs Dan kamp opslaan. Pagiël seun van Okran is leier van die stam. 28Die getal van Aser se weerbare manne is 41 500. 29Daarna volg die stam Naftali met Agira seun van Enan as leier. 30Die getal van sy weerbare manne is 53 400. 31Die hele kamp onder leiding van Dan is altesaam 157 600 weerbare manne.
“Hierdie stamme moet met hulle vaandels die laaste versit.”
32Dit was dan die groottotaal van al die Israeliete, getel volgens families. Al die geteldes van die kampe, ingedeel in leërafdelings, was 603 550 man. 33Die Leviete is nie onder die getal van Israel bygereken nie, soos die Here vir Moses beveel het. 34Die Israeliete het presies gedoen soos die Here vir Moses beveel het. Hulle het kamp opgeslaan, elkeen by sy eie vaandel, en elke keer weer weggetrek, elke stam ingedeel volgens sy familiegroepe.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Afrikaans 1983