YouVersion Logo
Search Icon

Maatiyee 1

1
Yesu liɖe tɔm
(Luk 3.23-38)
1Yesu Krɩstʋ weyi ɛ-cɔzɔ lɛ Daaviidi nɛ ɛ́lɛ́ cɔzɔ lɛ Abraham yɔ, ɛ-cɔzɔnaa hɩla yɔ:
2Abraham lʋlɩ Izaakɩ, Izaakɩ ñalʋlɩ Yakɔɔbʋ, Yakɔɔbʋ ñalʋlɩ Yuda nɛ ɛ-ɖalaa nɛ e-newaa. 3Yuda ñalʋlɩ Faarɛɛzɩ nɛ Zaaraa. Payaɣ po-ɖoo se Tamaarɩ. Faarɛɛzɩ ñalʋlɩ Ɛsrɔm, Ɛsrɔm ñalʋlɩ Aram, 4Aram ñalʋlɩ Aminaadaabɩ, Aminaadaabɩ ñalʋlɩ Naasɔɔnɩ, Naasɔɔnɩ ñalʋlɩ Salɩmɔɔ, 5Salɩmɔɔ ñalʋlɩ Boozi. Payaɣ Boozi ɛnʋ e-ɖoo se Rahaabɩ. Boozi ñalʋlɩ Obɛɛdɩ. Payaɣ ɛ́lɛ́ ɖoo se Ruti. Obɛɛdɩ ñalʋlɩ Yesee 6nɛ Yesee ñalʋlɩ wiyaʋ sɔsɔ Daaviidi.
Daaviidi ñalʋlɩ Salomɔɔ. Salomɔɔ ɛnʋ e-ɖoo kɛkɛ sɔɔja Urii halʋ. 7Salomɔɔ ñalʋlɩ Roboam, Roboam ñalʋlɩ Abiya, Abiya ñalʋlɩ Asafʋ, 8Asafʋ ñalʋlɩ Yozafatɩ, Yozafatɩ ñalʋlɩ Yoram, Yoram ñalʋlɩ Oziyaasɩ, 9Oziyaasɩ ñalʋlɩ Yoatam, Yoatam ñalʋlɩ Ahazɩ, Ahazɩ ñalʋlɩ Ezekiyasɩ, 10Ezekiyasɩ ñalʋlɩ Manaasee, Manaasee ñalʋlɩ Amɔɔnɩ, Amɔɔnɩ ñalʋlɩ Yoziyaasɩ, 11Yoziyaasɩ ñalʋlɩ Yekooniyaasɩ nɛ e-newaa. Alɩwaatʋ ńdʋ́ tɩ-taa pɛkɛzɩ Izrɛɛlɩ ñɩma tɛtʋ Babilooni. 12Pʋbʋ wayɩ Yekooniyaasɩ ñalʋlɩ Salaatɩyɛlɩ, Salaatɩyɛlɩ ñalʋlɩ Zorobaabɛɛlɩ, 13Zorobaabɛɛlɩ ñalʋlɩ Abiyudi, Abiyudi ñalʋlɩ Eliyaakim, Eliyaakim ñalʋlɩ Azɔɔrɩ, 14Azɔɔrɩ ñalʋlɩ Sadɔɔkɩ, Sadɔɔkɩ ñalʋlɩ Akim, Akim ñalʋlɩ Eliyudi 15Eliyudi ñalʋlɩ Eleyazaarɩ, Eleyazaarɩ ñalʋlɩ Maataɣ, Maataɣ ñalʋlɩ Yakɔɔbʋ 16nɛ Yakɔɔbʋ ñalʋlɩ Yozɛɛfʋ nɛ ɛ́lɛ́ kpaɣ Maarɩɩ. Maarɩɩ ɛnʋ ɛlʋlɩnɩ Yesu weyi payaɣ se Krɩstʋ yɔ, pʋ-tɔbʋʋ se Weyi Ɛsɔ Lɩzaa Yɔ. 17Yee ḿbʋ́, pɩkpaɣʋnɩ Abraham nɛ puwolo pɩsɩɩnɩ Daaviidi yɔ, cɔzɔnaa wɛ hiu nɛ naanza. Pɩkpaɣʋnɩ Daaviidi alɩwaatʋ nɛ puwolo pɩsɩɩnɩ ndʋ́ tɩ-taa pɛkɛzɩ Izrɛɛlɩ ñɩma tɛtʋ Babilooni yɔ, paba ñɛwɛ hiu nɛ naanza ɖɔɖɔ. Pɩkpaɣʋnɩ alɩwaatʋ ńdʋ́ nɛ puwolo pɩsɩɩnɩ Krɩstʋ yɔ, cɔzɔnaa wɛ hiu nɛ naanza ɖɔɖɔ.
Yesu lʋlʋʋ tɔm
(Luk 2.1-7)
18Ɩna ɛzɩma pɩtɩŋaa nɛ palʋlɩ Yesu Krɩstʋ yɔ. Maarɩɩ weyi ɛlʋlɩ-ɩ yɔ, ɛɛkɛ pɛlɛ weyi posu Yozɛɛfʋ yɔ. Ɛ nɛ ɩ pataacaɣ wiɖiyi. Ɛlɛ́, Maarɩɩ haɣ howa nɛ Fezuu Kiɖeɖeu ɖoŋ. 19Yozɛɛfʋ ɛnʋ, ɛkɛ ɛyʋ kʋtʋʋzʋ. Ḿbʋ́ yebina nɛ ɛna-ɩ ḿbʋ́ lɛ, ɛtɔsɔɔlɩ se ɛɖʋ-ɩ fɛyɛ ɛyáa hɛkʋ taa. Ɛlɛ́, ɛɖʋ se ekiziɣ-i mɛsaɣ tɛɛ. 20Ɛwɛɛ ɛmaɣzɩɣ ḿbʋ́ lɛ, Kɩpaɣlʋ tiyiyu nɔɔyʋ lɩɩ ɛ-yɔɔ ɖoziye taa nɛ eheyi-i se: «Daaviidi sayɩ Yozɛɛfʋ! Sɔɔndʋ ɛtaakpa-ŋ nɛ Maarɩɩ kpaɣʋ. Mbʋ́ pʋyɔɔ yɔ, Fezuu Kiɖeɖeu ɖoŋ ɛhaɣnɩ howa ŋ́gá. 21Ɛlʋlʋʋ pɩɣa ŋ́gá lɛ, ŋyaa-kɛ se Yesu, mbʋ́ pʋyɔɔ yɔ, ŋ́gá kɔŋnɩ ɛyáa ñʋʋ yabʋ nɛ kalɩzɩ-wɛ pa-kɩwɛɛkɩm taa.»
22Pɩtɩŋa payɩ pɩlaba ḿbʋ́ se tɔm ndʋ́ Kɩpaɣlʋ katɩŋnɩ náyʋ nɔɔyʋ yɔɔ nɛ ɛyɔɔdɩ yɔ, tɩla. Ńdʋ́ lɛ se:
23«Ɩnaɣ, pɛlɛ nɔɔyʋ kɔŋ haɣʋ nɛ ɛlʋlɩ pɩɣa nɛ
payaa-kɛ se Emaanʋyɛɛlɩ.»
Pʋ-tɔbʋʋ se Ɛsɔ wɛ ɖɔ-cɔlɔ. 24Yozɛɛfʋ fema lɛ, ɛkpaɣ Maarɩɩ ɛzɩ Kɩpaɣlʋ tiyiyu heyuu-i yɔ. 25Ɛlɛ́, etotukini-i nɛ pʋkɔɔ pɩsɩɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ́ ɛlʋlɩ ɛ-pɩɣa yɔ. Ɛlʋlɩ-kɛ lɛ, Yozɛɛfʋ ɛnʋ ɛ́yáa-kɛ se Yesu.

Currently Selected:

Maatiyee 1: KABI

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy