Maatiyee 2
KABI

Maatiyee 2

2
Wɩsɩ ɖɩlɩyɛ hɔɔlʋʋ taa lɔŋsɩnɖaa woba poluŋ Yesu tɛɛ
1Palʋlɩ Yesu Bɛtlɛhɛm Yudee egeetiye taa. Alɩwaatʋ ńdʋ́ lɛ, Eroodi kɛkɛnɩ wiyaʋ sɔsɔ ɖɩ-taa. Palʋlɩ-ɩ lɛ, lɔŋsɩnɖaa mbá pasɩm tɩɩnzɩ camɩyɛ yɔ, palɩɩnɩ ɖooo wɩsɩ ɖɩlɩyɛ nɛ pɔkɔɔ Yeruusalɛm. 2Patalaa lɛ, pɔpɔzʋʋ se: «Le pɩɣa ŋgá palʋlɩ-kɛ se kɛkɛ Yuda ñɩma wiyaʋ sɔsɔ yɔ kɛwɛɛ? Đɩna tɩɩŋa ŋgá kawɩlɩɣ se palʋlɩ pɩɣa ŋ́gá yɔ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ. Pʋ-yɔɔ ɖɩkɔm se ɖiluŋ kɛ-tɛɛ.» 3Ɛlɛ́, Eroodi nɩɩ ḿbʋ́ nɛ pɩcɛyɩ-ɩ pɩŋŋ nɛ pɩkpɛndɩnɩ Yeruusalɛm ñɩma tɩŋa. 4Peeɖe ekpeɣli ɛ-ɛjaɖɛ taa cɔjɔnaa sɔsaa nɛ paɣtʋ wɩlɩyaa patɩŋa payɩ nɛ ɛpɔzʋʋ-wɛ se: «Le palʋlʋʋ Weyi Ɛsɔ Lɩzaa Yɔ yee?» 5Pocosi-i se: «Bɛtlɛhɛm, Yudee egeetiye taa. Mbʋ́ pʋyɔɔ yɔ, náyʋ nɔɔyʋ kamawa se:
6‹Ña Bɛtlɛhɛm tɛtʋ lɛ!
Pʋtɔtɔyɩnɩ-ŋ kpem Yudee egeetiye taa.
Mbʋ́ pʋyɔɔ yɔ, ña-taa pɔkɔŋ lʋlʋʋ wiyaʋ sɔsɔ
weyi ɛkɔŋ ɖɔkʋʋ Izrɛɛlɩ ñɩma yɔ.› »
7Peeɖe Eroodi ya lɔŋsɩnɖaa ḿbá mɛsaɣ tɛɛ nɛ ɛpɔzɩ-wɛ se: «Alɩwaatʋ ndʋ́ tɩ-yɔɔ ɖeyi ɖeyi tɩɩŋa ŋ́gá kalɩwa?» 8Pʋwayɩ lɛ, etiyi-wɛ se: «Iwolo Bɛtlɛhɛm nɛ ɩñɩnɩ pɩɣa ŋ́gá camɩyɛ. Ɩna-kɛ lɛ, ɩpɩsɩ iheyi-m nɛ mowolo moluŋ kɛ-tɛɛ ɖɔɖɔ.»
9‏-10Eroodi tɛm lɔŋsɩnɖaa ḿbá yɔɔdɩnaʋ lɛ, palɩɩ se pɛɖɛɣ Bɛtlɛhɛm. Peeɖe pana tɩɩŋa ŋgá paana wɩsɩ ɖɩlɩyɛ yɔ nɛ patɩŋɩɣ-kɛ. Pana-kɛ lɛ, pɩlabɩ-wɛ leleŋ pɩtɩɩfɛyɩ. Katalɩ ɖenɖe pɩɣa ŋ́gá kɛwɛɛ yɔ lɛ, kasɩŋ 11nɛ pasʋʋ ɖɩɣa nɛ pana pɩɣa ŋ́gá nɛ ko-ɖoo Maarɩɩ nɛ poluŋ kɛ-tɛɛ paɖʋ-kɛ hɩɖɛ. Pʋwayɩ lɛ, pɛyɛɖɩ po-wondu nɛ paha-kɛ sika nɛ tɩlaaɖɩ ŋgʋ́ pɔhɔkɩ yɔ nɛ ŋgʋ́ payaɣ-kʋ se miiri yɔ. 12Pɛtɛm labʋ ḿbʋ́ lɛ, Ɛsɔ heyi-wɛ nɛ ɖoziye taa se pataapɩsɩ Eroodi cɔlɔ. Peeɖe pakpaɣ nʋmɔʋ lɛɛkʋ nɛ pekpe.
Ejiptɩ wobu tɔm
13Lɔŋsɩnɖaa ḿbá pɛɖɛwa lɛ, Kɩpaɣlʋ tiyiyu nɔɔyʋ lɩɩ Yozɛɛfʋ yɔɔ ɖoziye taa nɛ eheyi-i se: «Eroodi caɣ se ɛkʋ pɩɣa ŋ́gá. Pʋ-yɔɔ lɛ, kʋyɩ ŋkpaɣ ka nɛ ko-ɖoo nɛ ña nɛ wɛ ise iwolo Ejiptɩ nɛ ɩcaɣ peeɖe nɛ pʋkɔɔ pɩsɩɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ́ meheyiɣ-ŋ se ɩpɩsɩ yɔ.»
14Peeɖe Yozɛɛfʋ kʋyɩ ɖoó ana a-taa nɛ ɛkpaɣ pɩɣa ŋ́gá nɛ ko-ɖoo nɛ ɛ nɛ wɛ pɛɖɛɛ Ejiptɩ. 15Pacaɣ peeɖe nɛ pʋkɔɔ pɩsɩɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ́ Eroodi sɩba yɔ. Pɩlaba ḿbʋ́ se ndʋ́ Kɩpaɣlʋ katɩŋnɩ náyʋ nɔɔyʋ yɔɔ nɛ ɛyɔɔdɩ yɔ, tɩla. Ńdʋ́ lɛ se: «Maya man-pɩyalʋ nɛ Ejiptɩ se ɛlɩɩ.»
Wiyaʋ sɔsɔ Eroodi yeba nɛ pakʋ Bɛtlɛhɛm piya cikpesi tɩŋa
16Eroodi kɔm ɛna se lɔŋsɩnɖaa ḿbá pɛcɛtɩ-ɩ kɩcɛtʋ, paapɩsɩɣ ɛ-cɔlɔ lɛ, ɛ-pana kpa pɩŋŋ nɛ ɛkʋsɩ sɔɔjanaa nɛ etiyi-wɛ se pɔcɔɔ Bɛtlɛhɛm tɛtʋ nɛ tɩ-cɔlɔ ñɩndʋ pa-taa nɛ pakʋ abalɩbiya nzɩ́ sɩtɩŋa payɩ sɩwɛnɩ pɩnzɩ naalɛ nɛ pɩkpaɣ pitii yɔ. Eheyi-wɛ ḿbʋ́ nɛ ɛkɛdɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ́ lɔŋsɩnɖaa keheyi-i yɔ. 17Ḿbʋ́ pɩlaba ɛzɩ náyʋ Yereemii kɔyɔɔdʋʋ se:
18«Đɩnɩ nɔɔyʋ makɩ kubusi nɛ
ewiliɣ nɛ ɛtɩmɩɣ pɩtɩɩfɛyɩ Raamaa tɛtʋ taa.
Đo-ɖoo Rakɛɛlɩ wiɣni e-piya nɛ
ɛtɔsɔɔlɩ se pɛhɛzɩ ɛ-laŋɩyɛ.
Mbʋ́ pʋyɔɔ yɔ, sifetaa.»
Ejiptɩ ɛjaɖɛ taa kʋyʋʋ nɛ Nazarɛɛtɩ talʋʋ tɔm
19Eroodi sɩba lɛ, Kɩpaɣlʋ tiyiyu nɔɔyʋ lɩɩ Yozɛɛfʋ yɔɔ ɖoziye taa Ejiptɩ 20nɛ eheyi-i se: «Kʋyɩ ŋkpaɣ pɩɣa nɛ ko-ɖoo nɛ ña nɛ wɛ ɩpɩsɩ Izrɛɛlɩ. Mbʋ́ pʋyɔɔ yɔ, mbá pañɩnaɣ se pakʋ pɩɣa ŋ́gá yɔ, pasɩba.»
21Peeɖe Yozɛɛfʋ kʋyaa ɖɔɖɔ ɛkpaɣ pɩɣa nɛ ko-ɖoo nɛ papɩsɩ Izrɛɛlɩ. 22Patalɩ peeɖe lɛ, Yozɛɛfʋ nɩɩ se Arcɛlaayuusi lɛɣzɩnɩ ɛ-caa Eroodi lone taa Yudee egeetiye taa. Pʋ-yɔɔ sɔɔndʋ kpa-ɩ nɛ ɖɩ-taa caɣʋ. Ɛlɛ́, pʋyɔɔdɩnɩ-ɩ ɖoziye taa nɛ ɛkʋyɩ ewolo Galilee egeetiye taa 23nɛ ɛcaɣ tɛtʋ ndʋ́ payaɣ se Nazarɛɛtɩ yɔ tɩ-taa.
Pɩlabɩ ḿbʋ́ se tɔm ndʋ́ náyaa kɔyɔɔdaa yɔ, tɩla. Ńdʋ́ lɛ se: «Pɔkɔŋ pɩɣa ŋ́gá yaʋ se Nazarɛɛtɩ tʋ.»