Maatiyee KAJALAƔ TƆM
KABI

Maatiyee KAJALAƔ TƆM

KAJALAƔ TƆM
Yuda Krɩstʋ ñɩma Maatiyee ma ɛ-Laŋhɛzɩyɛ Tɔm Takayaɣ. Ɛyáa ḿbá, pasɩm Nɔɔ Haʋ Kɩbɩm Takayaɣ camɩyɛ. Maatiyee yɔɔdʋʋ ɛ-Laŋhɛzɩyɛ Tɔm Takayaɣ taa se Yesu kɛ weyi ɛlakɩ ndʋ́ paayɔɔdɩ Nɔɔ Haʋ Kɩbɩm Takayaɣ taa yɔ. Maatiyee yɔɔdʋʋ takayaɣ ŋ́gá kɔ-hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ tɔm tam tam. Alɩwaatʋ ndʋ́ Maatiyee mawaɣ yɔ, paaɖɔnɩ Yuda Krɩstʋ ñɩma Ɛsɔ sɛʋ kuduyiŋ taa. Peeɖe pɛkɛzɩ pa-tɩ nɛ paɖʋ aŋgba, pɛwɛɛ pa-tɩ yɔɔ nɛ pamʋʋ ɖɔɖɔ aŋgba ana a-taa mbá pɛtɛkɛ Yuda ñɩma yɔ.
Maatiyee tɔŋ se Yesu kɛ wɩlɩyʋ weyi eheyiɣ ɛyáa ndʋ́ Ɛsɔ yɔɔdaa nɛ pʋwɛɛ kpem se pɔɖɔ tɩ-yɔɔ yɔ. Wɩlɩyʋ ɛnʋ, ɛwɩlɩɣ ɖɔnɛ kɩfaɖɛ nɖɩ́ ɖɩlakɩ nɛ ɖɩnɩɩ Nɔɔ Haʋ Kɩbɩm Takayaɣ paɣtʋ taa camɩyɛ yɔ. Yesu kɛ ɖɔɖɔ Meesii yaa Ñʋʋ Yaɖʋ weyi Yuda ñɩma kaaɖaŋaa yɔ. Ɛyɔɔdʋʋ Ɛsɔ koboyaɣ tɔm nɛ eheyiɣ ɛyáa se: Ɛsɔ kɛ wiyaʋ nɛ ɛyáa tɛ pazʋʋ naʋ e-kewiyaɣ ɛjaɖɛ yɔɔ.
Hɔɔlɩŋ weyi ɩwɛ Maatiyee Laŋhɛzɩyɛ Tɔm Takayaɣ taa yɔ, ɩnɩ wɛnɩ ɖɔɖɔ Laŋhɛzɩyɛ Tɔm Takayɩsɩ lɛɛsɩ taa.
Takayaɣ ŋ́gá ka-taa, Maatiyee tayɩ tɔm ndʋ́ Yesu yɔɔdaa yɔ hɔɔlɩŋ sɔsɔŋ kagbaanzɩ taa: kajalaɣ hɔɔlʋʋ sɔsɔʋ taa lɛ, ɖɩnaɣ kpaɣnɩ ñʋʋ 5 ñɩŋgʋ nɛ ŋsɩɩnɩ 7 ñɩŋgʋ taa tɔm. Payaɣ-kʋ se pʋʋ ñʋʋ taa tɔm. Tɩkɛnɩ Yesu tiyiyaa ɖɔnɛ paɣtʋ. Tɩyɔɔdʋʋ ɛyáa hɛkʋ taa ɛgbaɣdɩyɛ nɛ Ɛsɔ nɛ ɛyáa pɛ-hɛkʋ taa ñɩnɖɛ tɔm. Ñʋʋ hiu ñɩŋgʋ taa tɔm tasɩɣ lɛɣtʋ mbá pʋwɛɛ se posusi Ɛsɔtɔm yɔ, nɛ tɩtʋzʋʋ wɛ mbʋ́ pʋwɛɛ se pala yɔ. Ñʋʋ 13 ñɩŋgʋ taa tɔm yɔɔdʋʋ ndʋ́ Yesu kɛdaɣ samaɣ se pɩsɩnɩ-kɛ nɛ kanɩɩ mbʋ́ pɩkaɣ labʋ Ɛsɔ kewiyaɣ alɩwaatʋ taa yɔ pʋ-tɔm. Ñʋʋ 18 ñɩŋgʋ taa tɔm ñɔyɔɔdʋʋ ɛzɩma ɛyáa pɩzɩɣ pacaɣ camɩyɛ Krɩstʋ ŋgbɛyɛ taa yɔ pʋ-tɔm. Ñʋŋ 24 nɛ 25 ñɩŋ taa tɔm yɔɔdʋʋ ɛzɩma Yesu tiyiyaa pɩzɩɣ pɛwɛnɩ lidaʋ Ɛsɔ kɛtɛzaɣ wabɩyɛ yɔɔ yɔ.
Pʋcɔ nɛ pɩtalɩ tɔm tʋnɛ tɩ-tɩŋa, nɛ tɔm tʋnɛ tɩ-wayɩ lɛ, Maatiyee ma natʋyʋ nɛ tɩkɛdɩɣ ɛzɩma Yesu wazaɣ kʋdɔndɩnaa pa-kʋdɔmɩŋ yɔ, ɛzɩma ɛhawaɣ samaɣ tɔɔnaɣ yɔ, ɛzɩma etukaɣ ɛyáa aduwa yɔ, nɛ ɛzɩma ɛ nɛ Yuda ñɩma wɩlɩyaa pɔhɔŋaɣ tɔm yɔ.
Yesu weyi ɛkɛ Yuda ñɩma wiyaʋ yɔ, ɛ-lʋlʋʋ nɛ ɛ-pɩjatʋ tɔm Maatiyee pazɩ maʋ ɛ-Laŋhɛzɩyɛ Tɔm Takayaɣ taa (Ñʋʋ 1 ñɩŋgʋ nɛ 2 ñɩŋgʋ). Laŋhɛzɩyɛ Tɔm Takayaɣ ŋ́gá, kɛ-kɛtɛzaɣ hɔɔlʋʋ taa lɛ, pahʋ Yesu weyi ɛkɛ Yuda ñɩma wiyaʋ yɔ ɛ-tɔm, pakʋ-tʋ, paɖʋ se pakʋ-ɩ, nɛ pakam-ɩ kaamaŋkaɣ yɔɔ (Ñʋʋ 27 ñɩŋgʋ). Ɛlɛ́, Ɛsɔ fezi-i nɛ sɩm taa. Yesu lɩɩ nɛ e-tiyiyaa na-ɩ. Peeɖe eheyi-wɛ se, powolo nɛ pɛkɛdɩ Ɛsɔtɔm kedeŋa yɔɔ ɛyáa kpeekpe (Ñʋʋ 28 ñɩŋgʋ).
Pʋcɔ palʋlʋʋ Yesu lɛ, payawaɣ-ɩ se Emaanʋyɛɛlɩ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ se «Ɛsɔ wɛ ɖɔ-cɔlɔ» (1.23). Laŋhɛzɩyɛ tɔm ndʋ́ Maatiyee mawa yɔ, tɩtɛzɩɣnɩ Yesu tamaɣ kanɛ: «Ɩtɩlɩ se ma lɛ, mɛwɛɣ mɩ-cɔlɔ kɩyakɩŋ tɩŋa nɛ pʋkɔɔ pɩsɩɩnɩ kedeŋa tɛm wiye» (28.20). Yesu wɛnɩ Ɛsɔ lone taa ɛyáa cɔlɔ.