YouVersion Logo
Search Icon

Lukab 6:27-49

Lukab 6:27-49 KKG20

“Xawe ta ge sadu hîa ra ǃgâdo ra mîba: Sadu khākhoena ǀnam, ǁkhan du rana ǃgâidī, ǀâxare du rana ǀkhae, î tsūse ra sîsenū duna ǀgoreba. Khoe-i ga ǀgui xōb ai ǁapu tsio, naub tsîna mā. Tsî khoe-i ga sa anasaraba ūo, nau anaǂamsarab tsîna ūsa tā ǂkhā. Khoe-i hîa sa ai xū-e ra ǂgan-ets ge nî mā tsî khoe-i ga xū-e satsa xu ūo, tā ǁkhawa ǂganoa. Tsî sats ra dī-ūhe ǂgao khami nau khoe-i tsîna dī-ū re. “Satsa ǀnam khoen ǀguinats ga ǀnamo, mâ ǀkhae-ets ra ǃâubasen? ǁOre-aon tsîn ge ǁîna a ǀnam khoen ǀguina ǀnam! Tsî sa ǃgâidī-aon ǀguinats ga ǃgâidīo, mâ ǀkhae-ets ra ǃâubasen? ǁOre-aon tsîn ge ǁnās ǁkhāsa ra dī. Tsî mari-e nî mā-oa du ti du ra ǃâubasen khoen ǀguina du ga ǀkhupio, mâ ǀkhae-e du ra ǃâubasen? ǁOre-aon tsîn kom ǁore-aona marina ra ǀkhupio, ǁkhā mari-e nî hō-oase! Xawe sadu khākhoena ǀnam, ǃgâidī tsî ǀkhupi, hō-oasa ǃâubasens ose. O du ge kai mādawa-amsa hō tsî nî Hoan xa ǀGapib di ôa kai. ǁÎb ganganoǃnân tsî ǂkhaban ǃoagu a ǃgâi xui-ao. Sadu Îb a ǀkhomxaǃnâs ǁkhās khami sadu ona ǀkhomxaǃnâ re. “Tā ǀgoraǃgâ, îb Eloba tā ǀgoraǃgâ du. Tā ǀâxare, o du ge ǀâxarehe tide. Nauna ǀûba, o du ge Elob xa nî ǀûbahe. Mā o du ge Elob xa nî māhe, ǀoasase tsî ǃnāǂamsase du ge ǃgâi ǀnōb ai ǃomǁae nî māhe. Sadu ra ǀnō-ū ǀnō-ūdab ǀkha du ge sadu tsîna nî ǀnōhe.” Tsîb ge Jesuba nē ǂkhōsa* ǁîna ge ǃhoaba: “ǀGui ǂgī hâba kha nau ǂgī hâba ǂgaeǂgui ǁkhāb a? Hoakha āb ǃnâ ǁnā tide? ǁKhāǁkhāsabe-i kom ǁî-i ǁgauǃnâ-ao-i xa kai tamao, xawe ǀoasase ǁkhāǁkhāsab kom ǁgauǃnâ-aob âb khami nî īo. “Tare-i ǃaromats sa ǃgâsab mûs ǃnâ ǁgoe ǃnaob di tsaraba ra mûǃâ, sa mûs ǃnâ hâ ǃnaoba hōǃâ tama hâ? Mâtits sa ǃgâsab ǃoa ‘Mā-am te, î ta sa mûs ǃnâ ǁgoe ǃnaotsararo-e ūǂui’ ti a mî ǁkhā? Sats hîa sa mûs ǃnâ ǁgoe ǃnaoba mû tamatsa. Sa ǀgamaixatsa, aibe sa mûs ǃnâ ǁgoe ǃnaoba ūǂui, ots ge ǃgâise mû tsî sa ǃgâsab mûs ǃnâ ǁgoe ǃnaotsararo-e a ūǂui ǁkhā. “ǃGâi hais ǁgaora ǂûna ūǀkhī ǁoas ǁkhās khamis ge ǁgai haisa ǃgâi ǂûna ūǀkhī ǁoa. Mâ hais hoas ge ǁîs ǂûn ai ra ǂanhe; ǁkhūna xuts ge ǀnoma-e a ǃora ǁoa tsî ǁkhūhaisa xuts ge draibena a ǃora ǁoa. ǃGâi khoe-i hîa ǃgâi ǁuiba ǂgaob â-i ǃnâ ūhâ-e xun ge ǃgâina ra hā tsî ǂkhaba khoe-i hîa ǂkhaba ǁuiba ǂgaob â-i ǃnâ ūhâ-e xun ge ǂkhabana ra hā. ǂGaob ǃnâ ǀoa hâ-i ge amsa xu ra ǂoaxa-e. “Tare-i ǃaroma du, ‘ǃKhūtse, ǃKhūtse’ ti ra ǂgai te, xawe ti mîde dī tamaǃâ? Tita ǃoa hā tsî ti mîde ǁnâu tsî ra ǁnâuǀnam-i hoa-i mâti ī ǃkhaisa ta ge nî ǃgāǃgāba du. ǁÎ-i ge khoeb hîa omsab ra ǂnubio, ǃgamse khao tsî ǃgaoǃgaoba ǃhaob ai ra ǁguib khami ī. Tsî kai ǁgamgu ga dâu tsî ǃgabiga oms ai ǂnapisen, xawes ge gon tama ra i, ǁîs kaise ǁaposase omsa amaga. Xawe khoe-i ga ti mîde ǁnâu tsî tita ra mîna dī tama i, o i ge khoeb hîa oms âba ǃhūb ai, ǃgaoǃgaob ose ra ǂnubib khami ī. ǁGamgu ga dâu os ge nē omsa kaise tsūse ra ǃkhom.”

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy