GÉNESIS 6
AFR53
6
Toenemende bederf van die mense. Die sondvloed.
1TOE die mense op die aarde begin vermeerder en daar vir hulle dogters gebore is,
2sien die #Job 1:6; 2:1seuns van God dat die dogters van die mense mooi was, en hulle het vir hulle as #Deut. 7:3,4vroue geneem almal wat hulle verkies het.
3Toe sê die Here: My #Gal. 5:16,17Gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, #Ps. 78:39omdat hy ook vlees is; maar sy dae sal wees honderd-en-twintig jaar.
4In dié dae was die reuse op die aarde, en ook daarna, toe die seuns van God by die dogters van die mense ingegaan en dié vir hulle kinders gebaar het. Dit is die geweldiges uit die ou tyd, die manne van naam.
5Toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was #Mt. 15:19en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyddeur net sleg was,
6het #I Sam. 15:11; II Sam. 24:16; Joël 2:13dit die Here berou dat Hy die mens op die aarde gemaak het, en daar was #Jes. 63:10; Efés. 4:30smart in sy hart.
7En die Here sê: Ek sal die mens wat Ek geskape het, van die aarde verdelg, die mens sowel as die vee en die kruipende diere en die voëls van die hemel; want dit berou My dat Ek hulle gemaak het.
8Maar Noag #Ex. 33:12; Lk. 1:30het genade gevind in die oë van die Here.
9Dit is die geskiedenis van Noag. #II Petr. 2:5Noag was ’n regverdige, opregte man onder sy tydgenote. Noag het #Gén. 5:22,24met God gewandel.
10En Noag het drie seuns gehad: Sem, Gam en Jafet.
11Maar die aarde was verdorwe #Gén. 13:13; Lk. 1:6; Rom. 2:13; 3:19voor die aangesig van God, en die aarde was vol geweld.
12Toe sien God die aarde aan, en — dit was verdorwe, want alle vlees het sy wandel op die aarde verderwe.
13En God sê vir Noag: #Eség. 7:2,3,6Die einde van alle vlees het volgens my besluit gekom; want die aarde is deur hulle vervul met geweld. En kyk, Ek gaan hulle saam met die aarde verdelg.
14Maak vir jou ’n ark van goferhout. Met afdelings moet jy die ark maak en dit binne en buite met pik bestryk.
15Só moet jy dit maak: driehonderd el die lengte van die ark, vyftig el sy breedte en dertig el sy hoogte.
16’n Opening moet jy aan die ark maak; en op die maat van ’n el moet jy dit aan die bokant afwerk en die deur van die ark aan die sykant insit. Jy moet dit met ’n onderste, tweede en derde verdieping maak.
17Want kyk, Ék bring ’n watervloed oor die aarde, om van onder die hemel te verdelg alle vlees waar ’n lewensgees in is. Alles wat op die aarde is, sal wegsterwe.
18 # Gén. 9:9,12 Maar met jou sal Ek my verbond oprig; jy moet in die ark gaan, jy en jou seuns en jou vrou en die vroue van jou seuns saam met jou.
19En van al wat lewe, van alle vlees, moet jy twee van elke soort in die ark laat ingaan om dit saam met jou in die lewe te hou: mannetjie en wyfie moet hulle wees.
20Van die voëls volgens hulle soorte en van die vee volgens hulle soorte, van al die kruipende diere van die aarde volgens hulle soorte, twee van elke soort, moet na jou kom om in die lewe te bly.
21En jy, neem vir jou van al die voedsel wat geëet word, en versamel dit by jou, dat dit vir jou en hulle as voedsel kan dien.
22En #Hebr. 11:17Noag het dit gedoen. Net soos God hom beveel het, so het hy gedoen.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Afrikaans 1933/1953