GÉNESIS 7
AFR53
7
1DAARNA het die Here aan Noag gesê: #Mt. 24:38,39; Lk. 17:26,27; I Petr. 3:20; II Petr. 2:5; 3:6Gaan in die ark, jy en jou hele huisgesin, want jou het Ek regverdig bevind voor my aangesig in hierdie geslag.
2Van al die #Gén. 8:20; Lev. 11rein diere moet jy vir jou telkens sewe paar neem, die mannetjie met sy wyfie; maar van die diere wat nie rein is nie, twee, die mannetjie met sy wyfie.
3Ook van die voëls van die hemel telkens sewe paar, die mannetjie met die wyfie, om die geslag in die lewe te hou op die hele aarde.
4Want oor nog sewe dae sal Ek laat reën op die aarde, veertig dae en veertig nagte, en al die lewende wesens wat Ek gemaak het, van die aarde verdelg.
5En Noag het gedoen net soos die Here hom beveel het.
6En Noag was seshonderd jaar oud toe die watervloed oor die aarde gekom het.
7En Noag en sy seuns en sy vrou en die vroue van sy seuns saam met hom het in die ark gegaan vanweë die waters van die vloed.
8Van die rein diere en van die diere wat nie rein is nie, en van die voëls en van alles wat op die aarde kruip,
9het daar twee-twee na Noag in die ark gegaan, ’n mannetjie en ’n wyfie, soos God Noag beveel het.
10Ná die sewe dae kom toe die waters van die vloed op die aarde.
11In die seshonderdste jaar van die lewe van Noag, in die tweede maand, op die sewentiende dag van die maand, op dieselfde dag, is al #Spr. 8:28die fonteine van die groot watervloed oopgebreek, en die sluise van die hemel is geopen;
12en die stortreën was op die aarde veertig dae en veertig nagte lank.
13Op daardie selfde dag het Noag en Sem en Gam en Jafet, die seuns van Noag, sowel as die vrou van Noag en die drie vroue van sy seuns saam met hulle in die ark gegaan.
14Hulle en al die wilde diere volgens hulle soorte en al die vee volgens hulle soorte en al die diere wat op die aarde kruip, volgens hulle soorte en al die voëls volgens hulle soorte, voëls van allerhande vere —
15van al die vlees waar ’n lewensgees in was, het twee-twee na Noag in die ark gegaan.
16En die wat ingaan, het gegaan as mannetjie en wyfie van alle vlees soos God hom beveel het. En die Here het agter hom toegesluit.
17En die vloed was veertig dae lank op die aarde: die waters het vermeerder en die ark opgehef, sodat dit opgerys het bo die aarde.
18En die waters het die oorhand gekry en grootliks vermeerder op die aarde, terwyl die ark op die waters drywe.
19En die waters het heeltemal die oorhand gekry op die aarde, sodat al die hoë berge onder die ganse hemel bedek was.
20Vyftien el bo hulle het die waters die oorhand gekry, sodat die berge bedek was.
21En alle vlees wat op die aarde beweeg, het weggesterwe: die voëls en die vee en die wilde diere en al die gedierte wat op die aarde wemel, en al die mense.
22Alles wat die asem van die lewensgees in sy #Gén. 2:7neusgate gehad het, alles wat op die droë grond was, het doodgegaan.
23So is dan al die lewende wesens verdelg wat op die aarde was, die mens sowel as die vee en die kruipende diere en die voëls van die hemel; hulle is verdelg van die aarde af. En net #Gén. 1:22,28Noag het oorgebly en wat by hom in die ark was.
24En die waters het die oorhand behou oor die aarde honderd-en-vyftig dae lank.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Afrikaans 1933/1953