GÉNESIS 5
AFR53
5
Nakomelinge van Adam deur Set tot op Noag.
1DIT is die stamboom van Adam. Die dag toe God Adam geskape het, #Gén. 1:26,27het Hy hom gemaak na die gelykenis van God.
2Man en vrou het Hy hulle geskape en hulle geseën en hulle mens genoem, die dag toe hulle geskape is.
3Toe Adam honderd-en-dertig jaar oud was, het hy ’n seun verwek na sy gelykenis, na sy ewebeeld, en hom Set genoem.
4 # Tot vers 32: I Kron. 1:1-4; Lk. 3:36-38 En die dae van Adam, ná die geboorte van Set, was agthonderd jaar. En hy het seuns en dogters gehad.
5So was dan al die dae van Adam wat hy geleef het, negehonderd-en-dertig jaar, en hy het gesterwe.
6Toe Set honderd-en-vyf jaar oud was, het hy die vader van Enos geword.
7En Set het ná die geboorte van Enos nog agthonderd-en-sewe jaar gelewe. En hy het seuns en dogters gehad.
8So was dan al die dae van Set negehonderd-en-twaalf jaar, en hy het gesterwe.
9Toe Enos negentig jaar oud was, het hy die vader van Kenan geword.
10En Enos het ná die geboorte van Kenan nog agthonderd-en-vyftien jaar gelewe. En hy het seuns en dogters gehad.
11So was dan al die dae van Enos negehonderd-en-vyf jaar, en hy het gesterwe.
12Toe Kenan sewentig jaar oud was, het hy die vader van Mahalálel geword.
13En Kenan het ná die geboorte van Mahalálel nog agthonderd-en-veertig jaar gelewe. En hy het seuns en dogters gehad.
14So was dan al die dae van Kenan negehonderd-en-tien jaar, en hy het gesterwe.
15Toe Mahalálel vyf-en-sestig jaar oud was, het hy die vader van Jered geword.
16En Mahalálel het ná die geboorte van Jered nog agthonderd-en-dertig jaar gelewe. En hy het seuns en dogters gehad.
17So was dan al die dae van Mahalálel agthonderd-vyf-en-negentig jaar, en hy het gesterwe.
18Toe Jered honderd-twee-en-sestig jaar oud was, het hy die vader van #Judas 14Henog geword.
19En Jered het ná die geboorte van Henog nog agthonderd jaar gelewe. En hy het seuns en dogters gehad.
20So was dan al die dae van Jered negehonderd-twee-en-sestig jaar, en hy het gesterwe.
21Toe Henog vyf-en-sestig jaar oud was, het hy die vader van Metúsalag geword.
22En Henog het ná die geboorte van Metúsalag nog driehonderd jaar met God #Gén. 5:24; 6:9gewandel. En hy het seuns en dogters gehad.
23So was dan al die dae van Henog driehonderd-vyf-en-sestig jaar.
24En #Hebr. 11:5; II Kon. 2:11Henog het met God gewandel; en hy was daar nie meer nie, want God het hom weggeneem.
25Toe Metúsalag honderd-sewen-en-tagtig jaar oud was, het hy die vader van Lameg geword.
26En Metúsalag het ná die geboorte van Lameg nog sewehonderd-twee-en-tagtig jaar gelewe. En hy het seuns en dogters gehad.
27So was dan al die dae van Metúsalag negehonderd-nege-en-sestig jaar, en hy het gesterwe.
28Toe Lameg honderd-twee-en-tagtig jaar oud was, het hy ’n seun verwek
29en hom Noag genoem, want hy het gesê: Dit is hy wat ons sal troos oor ons werk en oor die moeitevolle #Sien Gén. 3:16,17arbeid van ons hande wat voortkom uit die aarde wat die Here vervloek het.
30En Lameg het ná die geboorte van Noag nog vyfhonderd-vyf-en-negentig jaar gelewe. En hy het seuns en dogters gehad.
31So was dan al die dae van Lameg sewehonderd-sewen-en-sewentig jaar, en hy het gesterwe.
32En Noag was vyfhonderd jaar oud, en Noag het die vader geword van #Gén. 10:1Sem, Gam en Jafet.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Afrikaans 1933/1953