GÉNESIS 46
AFR53
46
Jakob trek af na Egipte.
1EN Israel het weggetrek met alles wat aan hom behoort het, en in #Gén. 21:31,33; 26:23,33; 28:10Berséba gekom; en hy het offerandes gebring #Gén. 26:24,25aan die God van sy vader Isak.
2En God het tot Israel gespreek #Gén. 15:1in naggesigte en gesê: Jakob, Jakob! En hy antwoord: Hier is ek!
3Toe sê Hy: Ek is God, #Gén. 28:13die God van jou vader. Moenie bevrees wees om na Egipte af te trek nie, want Ek #Gén. 12:2; Deut. 26:5sal jou daar ’n groot nasie maak.
4Ek sal saam met jou aftrek na Egipte, en Ek sal jou gewis #Gén. 15:16; 28:15; 48:21; 50:24; Ex. 3:8ook weer laat optrek; en #Gén. 50:1Josef sal jou oë toedruk.
5Daarna het Jakob weggetrek van Berséba af. En die seuns van Israel het hulle vader Jakob met hulle kinders en hulle vroue op die waens gelaai #Gén. 45:19,21,27wat Farao gestuur het om hom te vervoer.
6En hulle het hul vee en besittings geneem wat hulle in die land Kanaän verwerf het, en in Egipte gekom, Jakob en sy hele geslag saam met hom:
7sy seuns en sy kleinseuns saam met hom; #Gén. 37:35sy dogters en kleindogters en sy hele geslag het hy saam met hom in Egipte gebring.
8En #Tot vers 11: Ex. 6:14-25; 1:1-5dit is die name van die seuns van Israel wat in Egipte gekom het — Jakob en sy seuns. Die eersgeborene van Jakob was #Núm. 26:5; I Kron. 5:1-3Ruben.
9En die seuns van Ruben: Henog en Pallu en Hesron en Karmi.
10En die seuns van Símeon: Jémuel en Jamin en Ohad en Jagin en Sohar en Saul, die seun van die Kanaänitiese vrou.
11En die seuns van #I Kron. 6:1Levi: Gerson, Kehat en Merári.
12En die seuns van #I Kron. 2:3; 4:21Juda: Er en Onan en Sela en Peres en Serag. Maar #Gén. 38:3,7,10Er en Onan het gesterwe in die land Kanaän; en die seuns van Peres was Hesron en Hamul.
13 # I Kron. 7:1 En die seuns van Íssaskar: Tola en Puwa en Job en Simron.
14En die seuns van Sébulon: Sered en Elon en Jágleël.
15Dit is die seuns van Lea #Gén. 29:21,30-32wat sy vir Jakob gebaar het in Paddan-Aram, saam met sy dogter Dina; al die siele van sy seuns en dogters was drie-en-dertig.
16En die seuns van Gad: #Núm. 26:15-17Sifjon en Haggi, Suni en Esbon, Eri en Aródi en Areëli.
17En die seuns van Aser: Jimna en Jiswa en Jiswi en Bería en Serag, hulle suster; en die seuns van Bería: Heber en Málkiël.
18 # Gén. 30:10-13 Dit is die seuns van Silpa #Gén. 29:24wat Laban aan sy dogter Lea gegee het; en sy het vir Jakob hierdie sestien siele gebaar.
19Die seuns van Ragel, die vrou van Jakob: Josef en Benjamin.
20 # Gén. 41:50 En vir Josef is in Egipteland gebore Manasse en Efraim wat Ásenat, die dogter van Potiféra, die priester van On, vir hom gebaar het.
21 # I Kron. 7:6-12; 8:1 En die seuns van Benjamin: Bela en Beger en Asbel, Gera en Naäman, Egi en Ros, Muppim en Huppim en Ard.
22Dit is die seuns van Ragel wat vir Jakob gebore is, almal saam veertien siele.
23En die seuns van Dan: Husim.
24En die seuns van Náftali: Jágseël en Guni en Jeser en Sillem.
25 # Gén. 30:5-8 Dit is die seuns van Bilha #Gén. 29:29wat Laban aan sy dogter Ragel gegee het; en sy het hulle vir Jakob gebaar, almal saam sewe siele.
26Al die siele wat aan Jakob behoort het en, uit sy heup afkomstig, na Egipte gegaan het, behalwe die vroue van die seuns van Jakob, was almal saam ses-en-sestig siele.
27En die seuns van Josef wat vir hom in Egipte gebore is, was twee siele. #Ex. 1:5; Deut. 10:22; Hand. 7:14Al die siele van die huis van Jakob wat in Egipte gekom het, was sewentig.
28En hy het Juda voor hom uit gestuur na Josef, dat dié voor hom uit die pad moes wys na Gosen; en hulle het #Gén. 45:10in die land Gosen aangekom.
29Toe span Josef sy wa in, en hy trek op, sy vader Israel tegemoet na Gosen. En toe hy homself aan hom vertoon, #Gén. 45:14het hy om sy hals geval en lank aan sy hals geween.
30En Israel sê vir Josef: Nou kan ek sterwe nadat ek jou aangesig gesien het, dat jy nog leef!
31Daarna het Josef met sy broers en die huis van sy vader gespreek: #Gén. 47:1Ek sal optrek en aan Farao vertel en aan hom sê: My broers en die huis van my vader wat in die land Kanaän was, het na my gekom.
32En die manne is herders van kleinvee — want hulle was veeboere — en hulle het hul kleinvee en hul beeste en alles wat hulle besit, saamgebring.
33En as Farao julle laat roep en sê: #Gén. 47:3Wat is julle nering?
34dan moet julle antwoord: U dienaars was veeboere #Gén. 37:12van ons jeug af tot nou toe, ons sowel as ons vaders — sodat julle in die land Gosen kan woon. Want elke herder van kleinvee is vir die Egiptenaars #Gén. 43:32; Ex. 8:26; 9:1-6; Gén. 47:6,17’n gruwel.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Afrikaans 1933/1953