GÉNESIS 47
AFR53
47
1DAAROP het Josef gekom en aan Farao vertel en gesê: My vader en my broers en hulle kleinvee en beeste en alles wat hulle besit, het gekom uit die land Kanaän, en daar is hulle nou in #Gén. 45:10die land Gosen.
2En hy het uit die getal van sy broers vyf man saamgeneem en hulle aan Farao #Hand. 7:13voorgestel.
3Toe sê Farao aan sy broers: #Gén. 46:33Wat is julle nering? En hulle antwoord Farao: U #Gén. 46:34dienaars is herders van kleinvee, ons sowel as ons vaders.
4Verder sê hulle vir Farao: Ons het gekom om as vreemdelinge in die land #Gén. 15:13; Deut. 26:5te vertoef, want daar is geen weiding vir die kleinvee van u dienaars nie, omdat die hongersnood in die land Kanaän swaar is. Laat u dienaars #Gén. 46:34dan nou tog in die land Gosen woon.
5Daarop het Farao met Josef gespreek en gesê: Jou vader en jou broers het na jou gekom.
6 # Gén. 20:15 Egipteland lê voor jou oop; laat jou vader en jou broers in die beste deel van die land woon; hulle kan in die land Gosen woon. En as jy weet dat daar onder hulle bekwame manne is, stel hulle dan aan as vee-opsigters oor my eiendom.
7Toe bring Josef sy vader Jakob in en stel hom aan Farao voor. En Jakob het Farao gegroet met ’n seënwens.
8Daarop sê Farao vir Jakob: Hoeveel is die dae van jou lewensjare?
9En Jakob het Farao geantwoord: Die dae van die jare van my #Ps. 39:13; Hebr. 11:9,13vreemdelingskap is honderd-en-dertig jaar. Min in getal en vol teëspoed was die dae van my lewensjare, en hulle het #Gén. 25:7; 35:28nie gehaal by die dae van die lewensjare van my vaders gedurende die dae van hulle vreemdelingskap nie.
10Toe het Jakob Farao gegroet met ’n seënwens en van Farao af weggegaan.
11En Josef het vir Jakob en sy broers woonplekke aangewys en aan hulle besitting in Egipteland gegee, in die beste deel van die land, in die landstreek #Ex. 1:11; 12:37Raämses, soos #Vers 6Farao beveel het.
12En Josef het sy vader en sy broers en die hele huis van sy vader met brood #Gén. 45:11; 50:21onderhou ooreenkomstig die getal van die kinders.
13En daar was in die hele land geen brood nie, want die hongersnood was baie swaar, sodat Egipteland en die land Kanaän uitgeput was weens die hongersnood.
14 # Gén. 41:56 En Josef het al die geld versamel wat in Egipteland en in die land Kanaän te vinde was, vir die koring wat hulle gekoop het, en Josef het die geld in die paleis van Farao gebring.
15En toe die geld in Egipteland en in die land Kanaän op was, het al die Egiptenaars na Josef gekom en gesê: Gee vir ons brood! En: #Vers 19Waarom moet ons voor u oë sterwe, want die geld is gedaan?
16En Josef antwoord: Gee julle vee, dan sal ek dit aan julle gee vir julle vee as die geld gedaan is.
17Toe bring hulle hul vee na Josef, en Josef het aan hulle brood gegee vir die perde en die besitting aan kleinvee en beeste en vir die esels; en hy het hulle dié jaar versorg met brood vir die waarde van al hulle besittings aan vee.
18Toe dié jaar om was, het hulle na hom gekom in die tweede jaar en vir hom gesê: Ons kan dit vir my heer nie wegsteek nie, maar die geld is op en die besitting aan vee is my heer s’n. Daar het niks vir my heer oorgebly nie as net ons lyf en ons grond.
19Waarom moet ons voor u oë te gronde gaan, ons sowel as ons landerye? Koop ons en ons grond vir brood, dan sal ons met ons grond aan Farao diensbaar wees; en gee saadkoring, dat ons kan lewe en nie sterwe nie, en dat die grond nie woes word nie.
20So het Josef dan al die grond van Egipte vir Farao opgekoop, want die Egiptenaars het elkeen sy stuk grond verkoop, omdat die hongersnood vir hulle te swaar was. So het die land dan Farao se eiendom geword.
21 # Esra 7:24 En wat die volk betref — hy het hulle laat verhuis na die stede, van die een end van die Egiptiese gebied na die ander end daarvan.
22Net die grond van die priesters het hy nie gekoop nie; want die priesters het ’n vaste inkomste van Farao ontvang en van hulle vaste inkomste geëet wat Farao hulle toegestaan het. Daarom het hulle hul grond nie verkoop nie.
23Toe sê Josef aan die volk: Kyk, ek het vandag julle en jul grond vir Farao gekoop: daar is saadkoring vir julle, dat julle die grond kan besaai.
24En by die insameling moet julle ’n vyfde deel aan Farao afgee, en die ander vier dele sal julle eiendom wees, as saad vir die land en as voedsel vir julleself en die wat in julle huise is, en as voeding vir julle kinders.
25En hulle antwoord: U het ons lewe gered. Laat ons guns mag vind in die oë van my heer, dan sal ons die dienaars van Farao wees.
26En Josef het dit ’n wet gemaak tot vandag toe vir die saaigrond van Egipte — die vyfde deel behoort aan Farao. Net die grond van die priesters alleen het nie die eiendom van Farao geword nie.
27So het Israel dan in Egipteland gewoon, #Gén. 45:10in die land Gosen; en hulle het vaste besittings daarin verwerf en vrugbaar geword en sterk vermeerder.
28En Jakob het sewentien jaar in Egipteland gelewe, sodat die dae van Jakob, die jare van sy lewe, honderd-sewen-en-veertig jaar was.
29En toe die dae van Israel #Deut. 31:14; I Kon. 2:1nader kom dat hy moes sterwe, het hy sy seun Josef laat roep en vir hom gesê: As ek nou guns in jou oë gevind het, #Gén. 24:2sit dan tog jou hand onder my heup en #Gén. 24:49bewys my liefde en trou — #Gén. 50:25begrawe my tog nie in Egipte nie.
30Wanneer ek met my vaders #II Sam. 19:37ontslaap het, bring my dan weg uit Egipte en #Gén. 49:29; 50:5,13begrawe my in hulle graf. En hy antwoord: Ek sal handel ooreenkomstig u woord.
31Toe sê hy: #Gén. 21:23,24Sweer my dit tog. En hy het vir hom gesweer. Toe het #Gén. 48:2; I Kon. 1:47; Hebr. 11:21Israel in aanbidding gebuig oor die koppenent van die bed.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Afrikaans 1933/1953