GÉNESIS 45
AFR53
45
Josef maak hom aan sy broers bekend.
1TOE kon Josef hom nie langer #Gén. 43:31; Ester 5:10; Jes. 42:14; 63:15; 64:12bedwing voor almal wat by hom gestaan het nie, en hy roep: Laat almal van my af weggaan! En daar het niemand by hom gestaan toe Josef hom aan sy broers bekend gemaak het nie.
2Daarop bars hy in trane uit, sodat die Egiptenaars en ook die huis van Farao dit gehoor het.
3En Josef sê vir sy broers: #Hand. 7:13Ek is Josef! Leef my vader nog? Maar sy broers kon hom nie antwoord nie, want hulle was verskrik voor hom.
4Verder sê Josef vir sy broers: Kom tog nader na my. En toe hulle nader kom, sê hy: Ek is julle broer Josef vir wie julle na Egipte verkoop het.
5Maar wees nou nie bedroef nie, en laat daar geen ontstemming by julle wees dat julle my hierheen verkoop het nie. #Gén. 50:20; Ps. 105:16,17Want om lewens te behou, het God my voor julle uit gestuur.
6Want daar was nou twee jaar hongersnood in die land, en daar is nog vyf jaar waarin nie #Ex. 34:21; Deut. 21:4; I Sam. 8:12; Jes. 30:24geploeg of geoes sal word nie.
7Maar God het my voor julle uit gestuur om vir julle ’n oorblyfsel op die aarde te verseker en om julle in die lewe te hou tot ’n groot verlossing.
8Júlle het my dan nou nie hierheen gestuur nie, maar God; en Hy het my ’n raadsman van Farao gemaak en ’n gebieder oor sy hele huis en ’n #Gén. 41:43regeerder in die hele Egipteland.
9Trek gou op na my vader en sê vir hom: So spreek u seun Josef: God het my ’n gebieder oor die hele Egipteland gemaak. Kom af na my, moenie versuim nie!
10En #Gén. 46:28,29,34; 47:1,4,6,27; 50:8; vgl. Gén. 47:11u kan in die land Gosen woon en naby my wees, u en u kinders en u kindskinders en u kleinvee en u beeste en alles wat u besit.
11En ek sal u daar onderhou, want daar sal nog vyf jaar hongersnood wees; sodat u nie verarm nie, u en u huis en alles wat aan u behoort.
12En kyk, julle oë sien dit, en die oë van my broer Benjamin, dat dit my mond is wat met julle spreek.
13Vertel my vader dan van al my heerlikheid in Egipte en van alles wat julle gesien het, en #Hand. 7:14bring my vader gou hierheen af.
14Toe val hy sy broer Benjamin om die hals en ween; en ook Benjamin het aan sy hals geween.
15En hy het al sy broers gesoen en aan hulle hals geween; en daarna het sy broers met hom gespreek.
16Toe die gerug in die huis van Farao gehoor word dat Josef se broers gekom het, was dit goed in die oë van Farao en van sy dienaars.
17En Farao het met Josef gespreek: Sê aan jou broers: Doen dit, laai julle diere en trek weg na die land Kanaän.
18En gaan haal julle vader en julle huisgesinne en kom na my toe, dan sal ek julle die beste van Egipteland gee; en eet die #Núm. 18:12,29vettigheid van die land.
19Jý kry dan bevel — doen dit: Neem vir julle uit Egipteland waens vir julle kinders en julle vroue, en vervoer julle vader en kom.
20En julle hoef geen spyt te hê oor julle huisraad nie, want die beste van die hele Egipteland is julle s’n.
21Die seuns van Israel het toe so gedoen; en Josef het vir hulle waens verskaf volgens die bevel van Farao en hulle padkos gegee vir die reis.
22Hy het aan hulle almal, man vir man, ’n stel #II Kon. 5:5,23nuwe klere gegee; maar aan Benjamin het hy driehonderd sikkels silwer en vyf stel nuwe klere gegee.
23En net so het hy ook aan sy vader gestuur tien esels, gelaai met die beste goed van Egipte, en tien eselinne, gelaai met koring en brood en #Dan. 4:12,21voedsel vir sy vader op die reis.
24Daarop het hy sy broers weggestuur, en hulle het vertrek; en hy het aan hulle gesê: Moenie vir mekaar kwaad word op die pad nie.
25En hulle het opgetrek uit Egipte en in die land Kanaän aangekom by hulle vader Jakob.
26Toe hulle hom vertel: Josef lewe nog — en dat hy regeerder is in die hele Egipteland — het sy hart beswyk, want hy het hulle nie geglo nie.
27Maar toe hulle hom al die woorde van Josef te kenne gee wat hy met hulle gespreek het, en hy die #Vers 19,21; Gén. 46:5; Núm. 7:3,6waens sien wat Josef gestuur het om hom te vervoer, het die gees van Jakob, hulle vader, lewendig geword.
28En Israel het gesê: Dit is genoeg! My seun Josef lewe nog! Ek sal gaan en hom sien voordat ek sterwe.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Afrikaans 1933/1953