GÉNESIS 44
AFR53
44
1TOE gee hy bevel aan die opsigter oor sy huis en sê: Maak die sakke van die manne vol met lewensmiddele soveel as hulle kan vervoer, en sit elkeen se geld bo in sy sak;
2en my beker, die silwerbeker, moet jy bo in die jongste se sak sit saam met die geld vir sy koring. En hy het gehandel volgens die woord wat Josef gespreek het.
3Toe dit die môre lig word, het hulle die manne laat trek, hulle met hul esels.
4Hulle het uit die stad uitgetrek, hulle was nog nie ver nie toe Josef aan die opsigter oor sy huis sê: Maak jou klaar en jaag die manne agterna; en as jy hulle inhaal, vra hulle dan: Waarom het julle kwaad vir goed vergelde?
5Is dit nie die ding waaruit my heer drink en waarmee hy altyd waarneem nie? Julle het verkeerd gehandel met wat julle gedoen het.
6En hy het hulle ingehaal en hierdie woorde aan hulle meegedeel.
7Toe sê hulle vir hom: Waarom spreek my heer sulke woorde? Dit is ver van u dienaars om so iets te doen.
8Kyk, #Gén. 43:21geld wat ons bo in ons sakke gevind het, het ons uit die land Kanaän aan u teruggebring — hoe sou ons dan silwer of goud uit die huis van u heer kan steel?
9Dié een van u dienaars by wie dit gevind word, #Gén. 31:32moet sterwe; en ons sal ook my heer se slawe wees.
10Toe sê hy: Nou goed, laat dit wees soos julle gesê het. Dié een by wie dit gevind word, is my slaaf. Maar júlle sal vry wees.
11Daarop het hulle gou elkeen sy sak op die grond neergesit en elkeen sy sak oopgemaak.
12En hy het gesoek; hy het begin by die oudste en opgehou by die jongste; en die beker is in Benjamin se sak gevind.
13Toe #Gén. 37:29,34; Núm. 14:6; II Sam. 1:11; Job 1:20; Pred. 3:1skeur hulle hul klere, en elkeen laai sy esel, en hulle gaan na die stad terug.
14En Juda het saam met sy broers in die huis van Josef gekom, terwyl hy nog daar was, en hulle het voor hom #Gén. 37:7,9,10; 42:6; 43:26,28neergeval op die grond.
15Daarop sê Josef vir hulle: Wat is dit nou wat julle gedoen het? Weet julle nie dat ’n man soos ek dit ongetwyfeld moet waarneem nie?
16En Juda antwoord: Wat kan ons aan my heer sê? Wat kan ons spreek? En waarmee kan ons ons regverdig? God het die ongeregtigheid van u dienaars uitgevind. Kyk, #Vers 9ons is my heer se slawe, ons sowel as hy by wie die beker gevind is.
17Maar hy sê: Dit is ver van my om dit te doen; die man by wie die beker gevind is, dié sal my slaaf wees. Maar trek júlle in vrede op na julle vader.
18Toe kom Juda nader na hom en sê: #Gén. 43:20Ag, my heer, mag u dienaar tog ’n woord spreek voor die ore van my heer, en #Ex. 32:22laat u toorn nie teen u dienaar ontvlam nie, want u staan gelyk met Farao.
19My heer het sy dienaars gevra en gesê: Het julle ’n vader of broer?
20En ons het my heer geantwoord: Ons het ’n ou vader; en daar is ’n jong seun, ’n kind van die ouderdom, maar sy broer is dood; en hy het alleen oorgebly van sy moeder, en sy vader het hom lief.
21Toe het u aan u dienaars gesê: #Gén. 42:15,20; 43:3,5Bring hom af na my toe, dat ek my oog op hom kan rig.
22En ons het my heer geantwoord: Die seun kan sy vader nie verlaat nie, want sy vader #Vers 31sal sterwe as hy hom verlaat.
23Daarop het u aan u dienaars gesê: As julle jongste broer nie saam met julle afkom nie, sal julle my aangesig nie weer sien nie.
24En toe ons na u dienaar, my vader, opgetrek het en hom die woorde van my heer te kenne gegee het,
25het #Gén. 43:2ons vader gesê: Gaan koop weer vir ons ’n bietjie voedsel.
26Maar ons het gesê: Ons kan nie aftrek nie. As ons jongste broer by ons is, sal ons aftrek; want ons mag die aangesig van die man nie sien as ons jongste broer nie by ons is nie.
27En u dienaar, my vader, het aan ons gesê: Júlle weet dat my vrou vir my twee gebaar het —
28die een het van my af weggegaan, en ek het gesê: #Gén. 37:33Voorwaar, hy is verskeur, verskeur! En ek het hom tot hiertoe nie gesien nie.
29As #Gén. 42:36,38julle nou hierdie een ook van my af wegneem en hom ’n ongeluk oorkom, dan sal julle my grys hare met droefenis in die doderyk laat afdaal.
30As ek dan nou by u dienaar, my vader, kom en die seun nie by ons is nie — terwyl #I Sam. 18:1sy siel innig aan hom verkleef is —
31sal hy sterwe as hy sien dat die seun daar nie is nie; en u dienaars sal die grys hare van u dienaar, ons vader, met kommer in die doderyk laat afdaal.
32Want u dienaar het die seun deur borgskap van my vader verkry deurdat hy gesê het: #Gén. 43:9As ek hom nie na u bring nie, sal ek lewenslank teenoor my vader skuldig staan.
33Laat u dienaar dan nou tog in die plek van die seun my heer se slaaf bly, en laat die seun saam met sy broers optrek.
34Want hoe kan ek na my vader optrek as die seun nie by my is nie? Mag ek maar net die ellende nie aansien wat my vader sal tref nie!

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Afrikaans 1933/1953