Romiečiams 16
LBD-EKU

Romiečiams 16

16
Prašymai ir linkėjimai
1Aš pavedu jums mūsų sesę Febę – ji yra Kenchrėjos Bažnyčios diakonė; 2priimkite ją Viešpatyje, kaip dera šventiesiems, ir pagelbėkite jai, kai prireiks jūsų paramos, nes ir ji yra padėjusi daug kam ir man pačiam. 3Sveikinkite #Apd 18,2Priską ir Akvilą, mano bendradarbius Kristuje Jėzuje, 4kurie guldė galvas, gelbėdami mano gyvybę. Jiems dėkoju ne aš vienas, bet ir visos pagonių [kraštų] Bažnyčios. 5Pasveikinkite ir bendruomenę, susirenkančią jų namuose.
Sveikinkite mano mylimąjį Epenetą, pirmąjį Azijoje įtikėjusį Kristų. 6Sveikinkite Mariją, daug triūsusią jūsų labui. 7Sveikinkite Androniką ir Juniją, mano tautiečius, kalėjusius su manimi; jie didžiai gerbiami apaštalų draugėje ir pirmiau už mane prisidėjo prie Kristaus. 8Sveikinkite mano mylimąjį Viešpatyje Ampliatą. 9Sveikinkite mūsų bendradarbį Kristuje Urboną ir mano mylimąjį Stachį. 10Sveikinkite Apelį, išmėgintąjį Kristuje. Sveikinkite tikinčiuosius iš Aristobulo namų. 11Sveikinkite mano tautietį Erodioną. Sveikinkite tuos iš Narcizo šeimynos, kurie yra Viešpatyje. 12Sveikinkite Trifeną ir Trifosą, besidarbuojančias Viešpatyje. Sveikinkite mieląją Persidę, daugel triūsusią dėl Viešpaties. 13Sveikinkite išrinktąjį Viešpatyje #Mk 15,21Rufą, taip pat jo bei mano motiną. 14Sveikinkite Asinkritą, Flegontą, Hermį, Patrobą, Hermą ir su jais esančius brolius. 15Sveikinkite Filologą ir Juliją, Nerėją ir jo seserį, ir Olimpą, ir visus jų draugus šventuosius. 16Sveikinkite vieni kitus šventu pabučiavimu. Jus sveikina visos Kristaus Bažnyčios.
17Aš raginu jus, broliai, vengti tų, kurie kelia nesutarimus bei papiktinimus, prieštaraudami mokslui, kurio jūs išmokote. Saugokitės jų! 18Tokie žmonės tarnauja ne mūsų Viešpačiui Kristui, bet savo pilvui. Saldžiomis ir pataikūniškomis kalbomis jie apgaudinėja paprastas širdis.
19Jūsų klusnumas žinomas visur. Tad džiaugiuosi jumis ir linkiu, kad išmanytumėte, kas gera, ir nesiveltumėte į blogį. 20O ramybės Dievas netrukus sutryps šėtoną po jūsų kojomis.
Mūsų Viešpaties Jėzaus malonė tebūnie su jumis!
Paskutiniai sveikinimai
21Jus sveikina mano bendradarbis #Apd 16,1Timotiejus ir mano tautiečiai Liucijus, Jasonas ir Sosipatras.
22Aš, Tercijus, šio laiško surašytojas, sveikinu jus Viešpatyje.
23Jus sveikina #Apd 19,29; 1 Kor 1,14Gajus, mano ir visos bendruomenės šeimininkas. Jus sveikina #2 Tim 4,20Erastas, miesto iždininkas, ir brolis Kvartas.#16,23 Kai kuriuose rankr. įterpiama eil. 24: „Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė tebūnie su jumis visais. Amen“.
Dievo pašlovinimas
25Tam, kuris gali jus padaryti stiprius, kaip sako mano Evangelija ir Jėzaus Kristaus skelbimas,
sekant apreiškimu paslapties,
nutylėtos per amžinuosius laikus,
26o dabar atskleistos
ir pranašų raštais amžinojo Dievo įsakymu
paskelbtos visoms tautoms,
kad jos paklustų tikėjimui,
27vienam išmintingajam Dievui
per Jėzų Kristų šlovė amžių amžiais! Amen.