1 Korintiečiams 1
LBD-EKU

1 Korintiečiams 1

1
1Paulius, Dievo valia pašauktas Kristaus Jėzaus apaštalas, ir brolis Sostenas –
2Dievo Bažnyčiai #Apd 18,1Korinte, pašvęstiesiems Kristuje Jėzuje, pašauktiesiems šventiesiems ir visiems, kurie kiekvienoje vietoje šaukiasi mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardo pas juos ir pas mus#1,2 Arba: „jų ir mūsų Viešpaties“.. 3Malonė jums ir ramybė nuo Dievo, mūsų Tėvo, ir Viešpaties Jėzaus Kristaus!
4Aš nuolat už jus dėkoju Dievui, kad Kristuje Jėzuje Dievas suteikė jums savo malonę, 5nes per jį praturtėjote visu kuo – visokiu žodžiu ir pažinimu, – 6ir Kristaus liudijimas tapo tvirtas. 7Todėl jums, laukiantiems mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus apsireiškimo, nestinga jokios malonės dovanos. 8Jis ir stiprins jus iki galo, kad išliktumėte nenusikaltę mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus dienai. 9Ištikimas yra Dievas, jus pašaukęs į savo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, bendrystę.
Tikinčiųjų susiskaldymas
10Broliai, Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu maldauju jus, kad visi vienaip sutartumėte ir pas jus nebūtų susiskaldymų, kad būtumėte vienos dvasios ir vienos minties. 11Mat Chlojės namiškiai pranešė man apie jus, mano broliai, kad tarp jūsų esama kivirčų. 12Turiu omenyje tai, kad iš jūsų yra tokių, kurie sako: „Aš esu Pauliaus“, „aš – #Apd 18,24Apolo“, „aš – Kefo#1,12 Aram. Petro vardas.“, „o aš – Kristaus“. 13Argi Kristus padalytas? Nejaugi Paulius buvo už jus nukryžiuotas? Negi vardan Pauliaus buvote pakrikštyti? 14Dėkui Dievui, kad pas jus nieko daugiau nekrikštijau, išskyrus #Apd 18,8Krispą ir #Apd 19,29; Rom 16,23Gajų, 15todėl niekas negali pasakyti, jog jūs buvote pakrikštyti mano vardu.
16Tiesa, esu pakrikštijęs ir #1 Kor 16,15Stepono namus, o daugiau nežinau, ar ką besu pakrikštijęs.
Dievo išmintis ir pasaulio paikybė
17Kristus nesiuntė manęs krikštyti, bet Evangelijos skelbti, tiktai ne žodžių išmintimi, kad Kristaus kryžius neliktų be galios.
18Mat žodis apie kryžių tiems, kurie eina į pražūtį, yra kvailystė, o mums, einantiems į išganymą, jis yra Dievo galybė. 19Juk parašyta:
# Iz 29,14 Sunaikinsiu išmintingųjų išmintį,
niekais paversiu gudriųjų gudrybę.
20 # Job 12,17; Iz 19,12; 33,18 Kur išminčius? Kur Rašto aiškintojas? Kur šio amžiaus tyrinėtojas? #Iz 44,25Argi Dievas nepavertė pasaulio išminties kvailyste? 21O kadangi pasaulis išmintimi Dievo nepažino iš Dievo išminties veikalų, Dievas panorėjo skelbimo kvailumu išgelbėti tuos, kurie tiki. 22Žydai reikalauja stebuklų, graikai ieško išminties, 23o mes skelbiame Kristų nukryžiuotąjį, kuris žydams yra papiktinimas, pagonims – kvailystė. 24Bet pašauktiesiems – tiek žydams, tiek graikams – skelbiame Kristų, kuris yra Dievo galybė ir Dievo išmintis. 25Dievo kvailybė išmintingesnė už žmones, ir Dievo silpnybė galingesnė už žmones.
26Tik pažvelkite, broliai, kokie gi jūs, pašauktieji, esate? Žmonių akimis žiūrint, nedaug tarp jūsų tėra išmintingų, nedaug galingų, nedaug kilmingų.
27Bet Dievas pasirinko, kas pasauliui kvaila, kad sugėdintų išminčius. Dievas pasirinko, kas pasauliui silpna, kad sugėdintų galiūnus. 28Ir tai, kas pasaulio akims žemakilmis ir paniekintas, net tai, ko nėra, Dievas pasirinko, kad niekais paverstų tai, kas laikoma kažin kuo, 29kad joks žmogus#1,29 Pažod.: „kūnas“. Dievo akyse negalėtų girtis. 30Jo dėka ir jūs esate Kristuje Jėzuje, kuris mums tapo iš Dievo kylančia išmintimi, teisumu, pašventimu ir atpirkimu, 31kad, anot Rašto, #Jer 9,23kas giriasi, girtųsi Viešpačiu.