Romiečiams 15
LBD-EKU

Romiečiams 15

15
1Mes, stiprieji, turime pakęsti silpnųjų silpnybes, ne sau pataikauti. 2Kiekvienas mūsų tesirūpina būti artimui malonus jo labui ir pažangai. 3Juk ir Kristus gyveno ne savo malonumui, bet taip, kaip parašyta: #Ps 69,10Tave keikiančiųjų keiksmai krito ant manęs. 4O visa, kas kitados parašyta, mums pamokyti parašyta, kad ištverme ir Raštų paguoda turėtume vilties. 5Ištvermės ir paguodos Dievas teduoda jums tarpusavyje būti vienos minties Kristaus Jėzaus pavyzdžiu, 6kad sutartinai vienu balsu šlovintumėte Dievą, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvą.
Visos tautos šlovins Viešpatį
7Priimkite vienas kitą, kaip ir Kristus jus priėmė, Dievo garbei. 8Aš sakau: Kristus tapo apipjaustytųjų tarnas dėl Dievo tiesos, kad patvirtintų protėviams suteiktus pažadus 9ir kad pagonių tautos šlovintų Dievą už jo gailestingumą, kaip parašyta:
# 2 Sam 22,50; Ps 18,50 Pagonims išpažinsiu tave,
tavo vardui giedosiu.
10Ir vėl sakoma:
# Įst 32,43 Džiaukitės, pagonys, kartu su jo tauta.
11Ir dar:
# Ps 117,1 Girkite, visi pagonys, Viešpatį,
teaukština jį visos tautos.
12Ir Izaijas kalba:
# Iz 11,10 Ateis Jesės atžala,
tasai, kuris pakils valdyti pagonių,
ir juo vilsis pagonys.
13Taigi vilties Dievas jus, gyvenančius tikėjimu, tepripildo visokių džiaugsmų ir ramybės, kad Šventosios Dvasios galybe būtumėte pertekę vilties.
Pauliaus tarnavimas
14Aš pats, mano broliai, esu tikras, kad esate kupini gerumo, pilni tikro pažinimo ir mokate vieni kitus perspėti. 15Aš jums parašiau kiek per drąsiai, norėdamas jums tai priminti ir remdamasis man Dievo suteiktąja malone 16būti pagonims Kristaus Jėzaus tarnu ir kaip kunigui skleisti Dievo Evangeliją, kad pagonys taptų priimtina atnaša, pašventinta Šventosios Dvasios.
17Taigi Kristuje Jėzuje aš galiu pasigirti Dievo darbais. 18Juk nedrįsčiau ko nors pasakoti, ko Kristus nebūtų per mane nuveikęs, kad pagonys paklustų, žodžiu ir darbu, 19ženklų bei stebuklų galia ir Dievo Dvasios galybe. Tik taip aš galėjau paskleisti Kristaus Evangeliją nuo Jeruzalės apylinkių iki Ilyrijos. 20Be to, maniau esant garbingiau skelbti Evangeliją ne ten, kur Kristaus vardas jau pagarsintas, ir nestatyti ant svetimų pamatų, 21bet, kaip parašyta:
# Iz 52,15 Pamatys tie, kuriems nebuvo apie jį skelbta,
supras tie, kurie nebuvo girdėję.
22Todėl #Rom 1,13aš buvau daugel kartų sutrukdytas ir neatvykau pas jus. 23O dabar, šiuose kraštuose nebeturėdamas kitų užmojų ir jau daugel metų trokšdamas atvykti pas jus, 24aš apsilankysiu, keliaudamas į Ispaniją. Turiu vilties, keliaudamas pro šalį, išvysti jus ir gauti paramos kelionei, prieš tai bent kiek tarp jūsų pailsėjęs. 25#1 Kor 16,1-4Bet dabar vykstu į Jeruzalę šventiesiems patarnauti. 26Mat Makedonija ir Achaja nusprendė padaryti rinkliavą Jeruzalės šventųjų beturčiams sušelpti. 27Jos taip nusprendė, ir iš tikro jos yra jų skolininkės. #1 Kor 9,11Jeigu pagonys tapo jų dvasinių gėrybių dalininkais, tai privalo jiems patarnauti bent medžiagine parama. 28Taigi, baigęs šį reikalą ir rinkliavą jiems tvarkingai atidavęs, aš keliausiu pro jus į Ispaniją. 29Ir žinau, kad, atvykdamas pas jus, atsinešiu Kristaus palaimos pilnatvę.
30Todėl aš raginu jus, broliai, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu ir Dvasios dovanotosios meilės dėlei kartu su manimi ir už mane kovoti maldomis Dievui, 31kad būčiau išgelbėtas nuo netikinčiųjų Judėjoje, kad mano paslauga Jeruzalei būtų priimtina šventiesiems 32ir kad, Dievo valia su džiaugsmu atvykęs pas jus, atsigaivinčiau jūsų draugėje. 33O ramybės Dievas tebūnie su jumis visais! Amen.